Motioner i Första kammaren, Nr 27

Motion 1918:27 Första kammaren - urtima

Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 27.

11

Nr 27.

Av herr Eklliail, Karl Johan, om införande i kommunalförordningarna
av bestämmelser om proportionellt valsätt vid
alla borgerligt- och kyrkligt-kommunala val.

I Kungl. Ma,j:ts proposition rörande den kommunala rösträttsfrågan
har framhållits såsom en garanti mot missbruk av en utsträckt rösträtt,
att det proportionella valsättet skyddar minoriteternas rätt. Under hänvisning
härtill får jag härmed, tröts de betydande tekniska svårigheter,
som gjort, att man hittills ställt sig avvisande, vördsamt hemställa,

att riksdagen ville för sin del besluta, att i kommunalförordningarna
måtte införas stadganden därom,
att alla borgerligt- och kyrkligt-kommunala val, där två
eller flera personer skola utses, måtte ske proportionellt.

Stockholm den 3 december 1918.

K. J. Ekman.

Jönköping.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.