Motioner i Första kammaren, Nr 2

Motion 1918:2 Första kammaren - urtima

Första kammaren - urtima

2

Motioner i Första kammaren, Nr 2.

Sr 2.

Av herr Holmquist, angående extra avlöningstillågg åt viss hos
riksdagen anställd personal.

f'' - \ * * V, \ > \ ... .v-''.. v. i:: i t ;* * i«

Kungl. Maj:t, som i proposition nr 20 vid denna urtima riksdag
föreslagit, att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31
december 1918 ett extra krigstidstillägg skulle tillerkännas vissa befattningshavare
hos riksdagen, har ej ifrågasatt beredande av motsvarande
förmån för personer, som under någon del av denna tid äro eller varit
anställda hos kamrarna eller utskott eller i riksdagens kansli. Då billigheten
synes fordra, att även sådana befattningshavare nu på liknande
sätt ihågkommas, tillåter jag mig vördsamt hemställa,

att riksdagen måtte dels besluta, att till den vid
1918 års lagtima riksdag efter den 30 juni tjänstgörande
tillfälligt anställda personalen må utgå ett
extra avlönings tillägg av en tredjedel av de på tiden
1 juli19 oktober 1918 belöpande månads- och dagarvodena,
dels ock vid bestämmande av avlöning åt
den hos innevarande urtima riksdag tillfälligt anställda
personalen iakttaga, att motsvarande förmån beredes
denna personal.

Stockholm den 2 november 1918.

F. Holmquist.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.