Motioner t Första kammaren, Nr 19

Motion 1918:19 Första kammaren - urtima

Första kammaren - urtima

Motioner t Första kammaren, Nr 19.

7

Nr 19.

Av herr Eklliail, Karl Johan, i anledning av Kungl. Maj:ts
förslag till ändring av förordningen om kyrkostämma
samt kyrkoråd oeh skolråd ävensom av kyrkostämmoförorå/ningen
för Stockholm.

I anslutning till den av mig den 29 november väckta motionen
om kyrkofullmäktige m. m. tillåter jag mig ytterligare anföra och yrka
följande:

l:o.

I Kungi. Maj:ts förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar
av förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21
mars 1862 har i § 23 med någon förändring upptagits det nuvarande
stadgandet att till ledamöter i kyrkorådet äger församlingen att å kyrkostämma
utse till det antal den finner lämpligt, för gudsfruktan och nit
kända män eller kvinnor. Med avseende härå får jag vördsamt hemställa,

att riksdagen ville för sin del besluta, att till
ledamöter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige må kunna
utses endast personer, som äro kända för gudsfruktan
och nit samt äro inom svenska kyrkan döpta och fortfarande
stå i församlingsgemenskap med denna kyrka;

ävensom att motsvarande bestämmelser måtte införas
i kyrkostämmoförordningen för Stockholm samt
beträffande kyrkliga delegationer i övrigt, som enligt
gällande författningar skola väljas å kyrkostämma eller
av kyrkliga organ.

8

Motioner i Första kammaren, Nr 19.

2:o

I nämnda § 23 av kyrkostämmoförordningen har i Kungl. Majrts
förslag sådan förändring vidtagits, att kyrkovärdarna i församlingarna
icke längre skola vara ledamöter av kyrkorådet.

Kyrkovärdarna skola jämte kyrkoherden enligt kungl. brev den 2
april 1872 »vid ansvar efter vad härom särskilt är stadgat tillse, att
kyrkans lösegendom icke av vanvård fördärvas; de hava dessutom även i
avseende å kyrkobyggnaden m. m. eu allmän tillsyn och vård över kyrkans
egendom. Enahanda plikt åligger kyrkorådet i dess helhet enligt
22 § kyrkostämmoförordningen.

Ansvaret för denna vård och förvaltning är nu gemensamt för
kyrkorådets samtliga medlemmar, till vilka även kyrkovärdarna höra. Om
emellertid Kungl. Maj:ts förslag gillas, torde det kunna hända, att kyrkovärdar
kunna och måste utses utanför kyrkorådsledamöternas krets. Huru
i sådant fall vårdnaden av kyrkans egendom och ansvaret därför skall
fördelas har icke angivits i den kungl. propositionen, men är dock en
fråga, som måste tillfredsställande lösas, icke minst med hänsyn till den
ofta dyrbara egendom många kyrkor i vårt land besitta.

Jag hemställer alltså,

att riksdagen ville för sin del besluta sådana
tilläggsbestämmelser till Kungl. Maj:ts nu ifrågavarande
förslag, att därav klart framgår, huru vårdnaden
av kyrkas egendom och ansvaret därför skall fördelas
emellan kyrkorådet och vederbörande kyrkovärdar.

Stockholm den 30 november 1918.

K. J. Ekman.

Jönköping.

Stockholm 1918. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.

18K255

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.