Motkrav på det svenska biståndet till den palestinska myndigheten

Motion 2021/22:3220 av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD)

av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige omgående bör verka för att ställa motkrav på vårt stöd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att EU villkorar biståndet till den palestinska myndigheten som Sverige bidrar till och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är en stormakt när det gäller bistånd, inte minst till Palestina och den palestinska myndigheten, som går via EU. Det är därför viktigt att titta på vart svenska biståndspengar går och hur vi använder den position vi har.

 

Den palestinska myndigheten, som leds av Socialdemokraternas systerparti Fatah, lever tyvärr inte alls upp till vad man kan förvänta sig av någon som tar emot stora summor från svenska skattebetalare. På deras hemsida och deras officiella Facebooksida och Twitterkonto har man kunnat se många exempel på hur Fatah uppmuntrar till våld mot civila israeler. Enligt uppgift finns det 30 skolor som den palestinska myndigheten har valt att döpa efter terrorister. I den palestinska myndighetens officiella tv visas barnprogram som kallar judar för svin och råttor.

 

I skolundervisningen finns det många exempel på hatpropaganda, och detta är något som har tagits upp av exempelvis Hillary Clinton vid flera tillfällen. Det slås tydligt fast i FN:s grunddokument att barn har rätt att få undervisning där sådant inte får förekomma, men tyvärr händer ingenting, trots många års påpekande från en rad länder.

 

Vi måste med öppna ögon våga se och tala om den propaganda som den palestinska myndigheten håller på med. Sverige bör omgående kräva en ”roadmap” där den palestinska myndigheten visar att man vidtar åtgärder för att hatpropagandan avlägsnas från skolor, att deras officiella kanaler tar bort hatpropaganda från tv-program för både barn och vuxna, samt att myndigheten genast slutar uppmana till våld på sociala medier. Om inte den palestinska myndigheten lyssnar bör svenskt bistånd, som går genom EU, dras in.

 

Vår uppfattning är att det borde vara självklart att Sverige genom EU ställer den typen av motkrav. Detta är något som vi tror skulle ske om motsvarande problem uppdagas i något annat mottagarland som får stora summor svenskt bistånd.

 

I ett interpellationssvar våren 2017 säger statsrådet Isabella Lövin: ”Regeringen är medveten om att det förekommer en omfattande debatt om i vilken utsträckning det förekommer uppvigling på israelisk och palestinsk sida i skolböcker och att frågan är omtvistad.”

 

Hur kan man ens jämföra israeliska och palestinska skolböcker? Grundfakta är att Israel är en levande demokrati med pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Den kristna befolkningen i Israel är den enda kristna befolkning som har ökat i Mellanöstern de senaste 50 åren. Den muslimska befolkningen i Israel har blivit tio gånger större sedan staten Israel utropades 1948. Det finns fler kvinnor i det israeliska parlamentet än vad det gör i över hälften av parlamenten i Europa. Sedan finns det nyligen gjorda undersökningar som visar att man i de israeliska skolorna lägger stor tonvikt vid att stödja fred mellan judar och araber.

 

Samtidigt visar en rad rapporter från bl.a. UN Watch och IMPACT-se att palestinska skolböcker i hög utsträckning innehåller formuleringar som glorifierar jihad och uppmuntrar till våld och hat mot judar. Detta gäller såväl myndighetens eget undervisningsmaterial, som det som tagits fram av United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Unrwa. Roten till den antisemitism som förekommer i de palestinska områdena finns i stor utsträckning i skolsalen.

 

I de områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten finns varken demokrati, pressfrihet, yttrandefrihet eller religionsfrihet. Det har inte hållits några val där sedan 2006. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas är inne på sitt sextonde år, trots att han egentligen har ett fyraårigt mandat. Journalister som kritiserar den palestinska myndigheten blir fängslade och torterade – det finns många exempel på detta.

 

Den kristna delen av befolkningen har kraftigt minskat, till exempel i Betlehem. Där utgjorde de 60 procent när den palestinska myndigheten tog över på 90-talet, men nu är de färre än 15 procent.

 

Judar uppmanas att inte gå in i områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten, då deras liv då skulle vara i fara. Detta står i stark kontrast till att tiotusentals palestinier åker in i Israel varje dag utan någon som helst fara.

 

Då den palestinska myndigheten 2006 presenterade sina nya läroböcker för gymnasiet stod det klart att syftet inte är att utbilda för fred och samexistens med Israel. Istället talar böckerna om hur Israel inte har någon rätt att existera och att det palestinska kriget mot Israel är en evig islamisk kamp. Vanligt förekommande i läroböcker är att Israel är helt raderat på kartan över området. Kartan föreställer endast Palestina, och israeliska städer är angivna som palestinska städer.

 

Vilka skolböcker som Unrwa använder är upp till värdlandet. Utöver detta har Unrwa möjlighet att lägga till sina egna böcker för att nyansera bilden och föra fram åsikter om tolerans, icke-våld och mänskliga rättigheter.

 

Som en av Unrwas största bidragsgivare borde Sverige kunna ställa tämligen stora krav på att organisationen redovisar vart givarens pengar går och till vad de används. Om det är så att en läroplan används där man för fram våldsförskönande saker och antisemitism, och att skolböcker som används lär ut att Israel ska utplånas, torde det vara väldigt problematiskt.

 

I artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, punkterna 1 och 2, står att var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Om barn lär sig att martyrskap är någonting vackert, att Israel ska utplånas och att man ska hata judar, så rimmar detta tämligen illa med en strävan till att främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper.

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att Sverige är en av världens viktigaste biståndsgivare. Detta är något vi kan vara stolta över. Men i vår iver att hjälpa får vi inte bli naiva. I Sverige bedriver regeringen ett arbete mot antisemitism, och det är bra. Men ska vi komma framåt i fredsprocessen mellan Israel och den palestinska myndigheten måste vi se den grova antisemitism som förekommer redan i barnprogrammen och som finns i skolböckerna. Vi vet att det var exakt så på Nordirland. Det var när hatpropagandan togs bort som fredsprocessen kunde komma någonvart.

 

Visst ska vi hjälpa det palestinska folket som genom åren levt under svåra omständigheter på grund av korrumperade politiska ledare. Detta ligger även i Israels intresse. Sverige kan göra skillnad i Mellanöstern om vi vill det – och det genom att EU ställer motkrav.

 

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)