Musik- och kulturskola för alla barn

Motion 2011/12:Kr216 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den kommunala musik- och kulturskolan bör bli tillgänglig för alla barn.

Motivering

Under åren har den kommunala musik- och kulturskolan berikat många barns och ungdomars utveckling, och många av dem har fått sin första kontakt med exempelvis ett instrument just här. Den kommunala musik- och kulturskolan är dock en frivillig verksamhet, och det har dessvärre också varit på detta område som man kunnat spara när ekonomin blivit kärv inom kommunen. Det är förödande om barn som lever i fattiga familjer på grund av ekonomiska omständigheter inte får tillgång till ett brett kulturutbud.

Att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturell utveckling är att bejaka en oerhört viktig del av ett barns utveckling till en vuxen människa. Barns rätt att få ta del av och utöva kultur måste därför utvecklas i skolan. Det gäller inom olika kulturområden, exempelvis bokläsning, bild, teater och musik.

Ett levande kulturintresse är en oerhörd tillgång för alla människor, och därför är det samhällets angelägenhet att se till att barn och ungdomar får en kontakt med olika kulturyttringar redan i grundskolan. Om intresset fortsätter, exempelvis för att spela ett instrument eller att spela teater, kan det ske på frivillig grund. Men den första kontakten bör vara i den obligatoriska skolan.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att regeringen bör se över olika handlingsvägar för att göra musik- och kulturskolan tillgänglig för alla barn.

Stockholm den 28 september 2011

Christina Oskarsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)