Musik- och kulturskolan

Motion 2013/14:Kr210 av Christina Oskarsson m.fl. (S)

av Christina Oskarsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den kommunala musik- och kulturskolan bör vara tillgänglig för alla barn och att kommunerna ska erbjuda kultur- och musikskola med hög kvalitet och låga eller inga avgifter.

Motivering

Under åren har den kommunala musik- och kulturskolan berikat många barns och ungdomars utveckling, och många av dem har fått sin första kontakt med exempelvis ett instrument just här. Den kommunala musik- och kulturskolan är dock en frivillig verksamhet, och det har dessvärre också varit på detta område som man kunnat spara när ekonomin blivit kärv inom kommunen. Det är förödande om barn på grund av ekonomiska omständigheter inte får tillgång till ett brett kulturutbud. Hela landet stärks om alla barn istället får chansen att växa upp och utvecklas efter sina förutsättningar.

Att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturell utveckling är att bejaka en viktig del av barnets utveckling till vuxen. Barns rätt att få ta del av och utöva kultur måste därför utvecklas i skolan. Det gäller inom olika kulturområden, exempelvis läsning, bild, teater och musik.

Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar, dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom musik, teater och dans, dels för att den möjliggjort för generationer av framgångsrika unga människor att göra karriär, både nationellt och internationellt.

Ingen ska behöva avstå från att delta i kultur- och musikskolan på grund av en hög avgift. Även låga avgifter kan vara ett hinder för barn att själva utöva musik eller andra kulturformer. Avgifter kan bidra till ökad segregation i samhället.

Det är viktigt att statsbidragen till kommunerna utformas så att barns och ungdomars möjlighet att delta i kultur- och musikskolans verksamhet underlättas och att segregation motarbetas. Regeringen bör se över möjligheterna att erbjuda en kultur- och musikskola som håller en hög kvalitet till låga eller inga avgifter.

Stockholm den 25 september 2013

Christina Oskarsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)