Myggbekämpning

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Översvämningsmyggor kan vid särskilda väderförhållanden, stora snösmältningar och översvämningar fortplantas i sådana mängder att de blir en plåga för både djur och människor. Det är ett problem som under senare år har ökat i Värmland i allmänhet men i Deje som tillhör Forshaga kommun i synnerhet. Utan bekämpning får myggen stora negativa konsekvenser för de människor som bor i området. Stundtals är det omöjligt att vistas ute vilket drabbar lokalbefolkningen. Kaféer och butiker gör stora förluster på grund av uteblivna kunder och djurägare tvingas hålla får, hästar och kor inomhus, vilket ger kännbara konsekvenser för den betydelsefulla lantbruksnäringen. Huspriser har under de senaste fem åren sjunkit och det är svårt att sälja sina bostäder.

Översvämningsmyggorna kan flyga upp till 15 kilometer, vilket på några års sikt kan leda till att de når en omfattande spridning. Det är en situation som riskerar att bli ohållbar. Det finns därför anledning att se allvarligt på den oro som många människor uttrycker. Regeringen satsade 5 miljoner kronor år 2015 för myggbekämpning utöver de 3 miljoner kronor som Naturvårdsverket redan avsatt. Detta efter en snabbutredning som följde på en begäran från landshövdingarna i Uppsala, Gävleborg, Västmanland och Dalarna. Värmland län och Forshaga kommun fick ingen hjälp.

Problemen med myggor är återkommande och lär dyka upp även varje vår och sommar. Det verkar därför både tidskrävande och onödigt att kommuner och länsstyrelsen varje år ska begära pengar till bekämpningsmedel och bekämpning från helikopter. Det en stor orättvisa inbyggd i systemet, en del får medel, andra inte. Istället vill behöver vi få en långsiktig strategi på plats som löser problemen.

Myggbekämpningen är en så pass stor åtgärd och sträcker sig över så stora områden att kommuner och länsstyrelser har svårt att hantera den på egen hand.

Jonas Gunnarsson (S)

Berit Högman (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)