Myndighetsansvaret för radonfrågan

Motion 2016/17:2700 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samordningen av myndigheter som ansvarar för radon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det flera myndigheter som på olika sätt har ansvar för radonfrågan. Socialstyrelsen fastställer riktvärden för radon i befintliga byggnader. Boverketger ut föreskrifter och ansvarar för gränsvärden för radon vid nybyggnad samt har det generella ansvaret för radonbidrag. Boverket ansvarar för miljömålet ”God bebyggd miljö” med delmålet ”God inomhusmiljö” där radon ingår. Strålsäkerhetsmyndighetenansvarar för miljömålet ”Säker strålmiljö”.

Livsmedelsverketoch Socialstyrelsen ansvarar för gränsvärden respektive riktvärden vad gäller uran och radon i dricksvatten. Länsstyrelsernahar det regionala ansvaret för radonarbetet samt handläggningen av radonbidrag. Arbetsmiljöverketutfärdar gränsvärden vad gäller arbetslokaler och gör tillsyn. Sveriges geologiska undersökning(SGU) är en expertmyndighet under Näringsdepartementet som tar fram geologiskt och geofysiskt underlag om radon och uran i mark och vatten. Det är önskvärt att myndigheterna samordnas för att ge bästa möjliga service och råd genom en myndighet när det gäller ansvaret för radon för att undvika problem på lokal nivå. Regeringen behöver se över detta.

Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)