Myndighetssamverkan vid misstanke om brott mot barn

Motion 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i hela landet ska finnas en samverkan mellan myndigheter på barnets villkor i de fall misstanke om brott mot barn ska utredas.

Motivering

När det misstänks att ett barn har utsatts för brott är det viktigt att inblandade myndigheter samverkar på ett sätt som gör att bemötandet gentemot barnet blir så bra som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt på barnets villkor. Ett vedertaget begrepp är barnahus. Barnahus innebär att t.ex. åklagare, polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och barnhälsovård samverkar i de fall då barn har utsatts för brott i form av misshandel eller sexuella övergrepp. Samverkan sker under samma tak i en miljö som är anpassad för barn. Barnahusen är uppbyggda med barnen i centrum för att deras möte med myndigheterna ska vara så harmoniskt och smärtfritt som möjligt.

Det är positivt att regeringen har uttalat ett stöd för en fortsatt utveckling av samverkan på barnets villkor i landet. I sin Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167) har man uppdragit åt Rikspolisstyrelsen att, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, ta fram gemensamma riktlinjer för samverkan vid utredningar kring misstanke om brott mot barn.

Alla barn har rätt att möta personal med erforderlig kompetens och med barnets bästa för ögonen. De ska mötas med respekt och känna sig trygga i arbetet med brottsutredningen. En miljö som erbjuder en tryggare och mer hemlik miljö för de barn som misstänks vara utsatta för brott bör därför finnas tillgänglig i hela landet. Geografi ska inte vara avgörande för uppfyllande av barns rättigheter.

Stockholm den 7 oktober 2008

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Margareta B Kjellin (m)

Solveig Hellquist (fp)

Rosita Runegrund (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)