Myndighetsutbildning – kristna konvertiter

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga uppdra åt berörda myndigheter om särskilda utbildningsinsatser i tro och religion för att bättre klara av asylärenden med konvertiter, för att förbättra kompetensen, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europadomstolen konstaterade under våren 2016 att Sverige måste göra en bedömning av riskerna innan en konvertit till kristen tro kan utvisas för att inte bryta mot de mänskliga rättigheterna. Hur detta påverkar Migrationsverkets sätt att utreda liknande ärenden vet inte myndigheten. När Sverige utvisar konvertiter riskerar Sverige att bryta mot Europakonventionens artikel 3 och artikel 9 om förbud mot tortyr i meningen att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt att tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska råda.

Anledningarna till att asylsökande konverterar till kristendomen är många. Vissa har blivit kristna redan i sina hemländer och flytt för att de riskerar livet på grund av det. Andra har gjort det för att de vill lämna islam. Många som lämnar sin religion och blir kristna kommer från Iran och Afghanistan. Att vara förföljd på grund av sin religion kan ge asylskäl.

Under 2017 har det även uppmärksammats att Migrationsverket testar religionskunskaperna hos asylsökande från bl.a. Afghanistan som hävdar att de är kristna konvertiter samt att detta påverkar utslaget. Frågorna har beskrivits som komplicerade teologiska och har bl.a. kritiserats av Sveriges Kristna Råd. Generaldirektören på myndigheten har utlovat att denna typ av frågor ska upphöra samt att det ska till en särskild utbildning av personalen i tro och religion vilket i sin tur kräver särskild kvalitetsuppföljning. Det känns uppenbart att kompetensen på myndigheten för att hantera denna typ av frågor behöver förstärkas. Riksdagen behöver följa denna fråga och överväga uppdrag om utbildningsinsatser för att berörda myndigheter ska ha bättre kompetens och därigenom klara sina uppdrag på bästa sätt.

Det bör sammanfattningsvis övervägas om möjligheterna om att överväga uppdra åt berörda myndigheter särskilda utbildningsinsatser i tro och religion för att bättre klara av asylärenden med konvertiter, för att förbättra kompetensen, och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Lars Eriksson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)