Nämndemännen

Motion 2004/05:Ju336 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s)

av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nämndemännen.

Motivering

Nämndemannakårens funktion i samhället är av stor betydelse för vårt rättsväsende och vår rättssäkerhet. Det har under lång tid uppmärksammats att rekryteringen till nämndemannauppdraget måste stimuleras på olika sätt. Kåren behöver föryngras, rekryteringen breddas och jämställdheten öka.

Nämndemannakommittén lämnade i juni 2002 en rad konstruktiva förslag i sitt betänkande - Framtidens nämndemän - (SOU 2002:61).

Det är nödvändigt att rekryteringsarbetet liksom utbildnings-/fortbildningsfrågorna snarast metodutvecklas och omsätts i praktiken.

Helt avgörande för framtiden är också att nämndemännens arvodes-/ersättningsregler utformas så att "ingen förlorar ekonomiskt på sitt uppdrag". Grundarvodet är idag 300 kr och har inte ändrats sedan 1989.

För att upprätthålla kvalitet, status och rimliga villkor för nämndemannakåren behöver dessa frågor uppmärksammas.

Stockholm den 28 september 2004

Barbro Hietala Nordlund (s)

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)