Namngemenskap har betydelse

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj.

Motivering

Namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj.

Idag är det ett obligatoriskt krav på anmälan av efternamn, i samband med vigsel. En parlamentarisk utredning föreslår att det ändras så att blivande makar behåller sina olika namn om de inte anmäler annat. Det är rimligt att utgå från att när man ingår äktenskap vill man fördjupa sin gemenskap, namngemenskapen bör rimligen kunna antas vara det man vill.

Likaså kan det finnas ett värde i att barnen delar namngemenskapen med övriga familjemedlemmar. Nu föreslås att föräldrar ska välja barnets efternamn. Likaså föreslås att hindret mot byte till den andre makens efternamn om detta namn förvärvats genom ett tidigare äktenskap tas bort. Det är i dagens ordning ett absolut förbud som inte går att kringgå av samtycke av tidigare parter. Släkt- och familjesammanhållningen är fortfarande viktig och bör stödjas, känslan för den egna familjen och släkten är betydelsefull.

Den nu gällande ordningen gynnar familjens sammanhållning väl. Det är idag fritt för alla att välja den enes, eller andres namn, ett nytt namn eller behålla tidigare namn. Men utgångspunkten även i framtiden ska vara att de som gifter sig också vill markera samhörighet. Det finns således ingen anledning att ändra nu gällande ordning i detta avseende så som utredningen föreslår. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Annelie Enochson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)