Narkotikan i trafiken

Motion 1993/94:Ju614 av Sören Norrby m.fl. (fp, s, c, v, kds)

av Sören Norrby m.fl. (fp, s, c, v, kds)
Alkohol och trafik är oförenligt. Detta har riksdagen
fastslagit. Genom samspel mellan frivlligorganisationer och
många hängivna enskilda insatser har stödet i folkopinionen
fortlöpande ökat för att genom en alltmer skärpt lagstiftning
försöka förhindra och beivra alkohol i trafiken.
Lagstiftningen har fungerat pedagogiskt.
Samtidigt förekommer emellertid narkotika i trafiken.
Narkotikan och även en del legalt förskrivna medel
påverkar människan i sådan utsträckning att om hon
uppträder som förare i trafiken ökar olycksrisken betydligt.
Såväl bruk som innehav och handel med narkotika är
förbjudet.
Misstanke finns om att betydande mängder narkotika
smugglas till Sverige och omsätts på den svarta marknaden.
Härutöver finns ett påtagligt politiskt betingat hot i
''legaliseringsförespråkare''. Den svenska inställningen
måste vara ett fortsatt kraftfullt avvisande av allt bruk av
narkotika och en oförtröttlig insats mot handel, smuggling
och annan befattning med narkotika.
Genom den undersökning som Centralförbundet för
alkoholoch narkotikaupplysning CAN redovisade under
senhösten 1993 kan konstateras att kampen mot narkotika
har effekt. Nyrekryteringen i Sverige till narkotikabruket är
i avtagande. Detta bör tas till intäkt för att ytterligare
förfina och komplettera lagstiftningen så att användningen
av narkotika har förutsättningar att minska. Av särskilt
intresse är att beivra narkotikabruk där det uppenbart
riskerar att leda till skador på tredje man.
Lagstiftningen är därvidlag långtifrån heltäckande.
Särskild osäkerhet råder i trafiksammanhang.
I 1 a § narkotikastrafflagen sägs att allt icke-medicinskt
bruk av narkotika är straffbart. Det finns alltså en
lagteknisk noll-gräns. Men det anses inte helt klart hur detta
skall gälla i trafiken. I 4 § körkortslagen sägs: ''-- -- --
Detsamma gäller även om föraren är lika påverkad av något
annat medel'' (än alkohol). Vidare är möjligheten att
upptäcka brotten i just trafiken begränsade på grund av
lagstiftningens karaktär. Samtidigt saknas teknisk
apparatur.
Därför måstelagstiftningen ändras och
kompletteraspolisen ges möjlighet att upptäcka
påverkan av andra droger än alkohol i trafikenutveckling
ske av den tekniska apparatur som erfordras för upptäckt
och bevisninginformationsinsatser göras för att skapa
opinion och insikt hos allmänheten om riskerna med
narkotika och andra medel i trafiken.
För närvarande använder Rikspolisstyrelsen en handfull
apparater på prov för testning av narkotika på misstänkta
förare. Apparaten kan ge besked om den misstänkte har
använt något narkotiskt preparat utom LSD. Apparaturen
finns i en enklare version för summarisk test av färre
preparat. Vid påvisande av preparat i den misstänktes
kroppsvätskor måste ännu sedvanlig provtagning ske för
rättsligt bindande fastställelse av preparatet hos den
misstänkte.
Jämfört med sedvanlig provtagning och inväntande av
resultat är provtagningen enkel att göra och visar resultatet
snabbt. En betydande förenkling och kostnadsreduktion
har kunnat ske. Samtidigt är rättssäkerheten fullgod.
Lagstiftningen bör därför modifieras så, att prov får tas
rutinmässigt även utan misstanke och med användande av
den typ av apparatur som Rikspolisstyrelsen för närvarande
testar.
Regeringen bör därför ta initiativ till att lägga fram
förslag som syftar till att kraftfullt markera statsmakternas
intresse av att ytterligare minska narkotikabruket och öka
trafiksäkerheten genom att systematiskt försöka förhindra
narkotikapåverkan i trafiken. Det måste anses vara rimligt
att ett sådant initiativ bör innehålla regler om attpolisen
ges möjlighet att utan grundad misstanke om brott göra
rutinmässiga stickprovskontroller av samma typ som
alkotester för att kunna avslöja förekomst av narkotika i
trafikenpolisen ges sådana tekniska instrument som
enkelt möjliggör sållning av narkotikapåverkanförare
som är inblandade i trafikolyckor genomgår obligatoriskt
drogtestregeringen lämnar förslag om fastställande av ett
enhetligt straffvärde till stöd för enhetlig rättskipning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om regeringsinitiativ om
lagändringar, information, utveckling av teknisk apparatur
m.m. som syftar till att förhindra narkotikapåverkan i
trafiken.

Stockholm den 25 januari 1994

Sören Norrby (fp)

Rune Thorén (c)

Georg Andersson (s)

Eva Zetterberg (v)

Kenneth Lantz (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)