Närmare samarbete mellan Norge och Sverige

Motion 2000/01:U638 av Viviann Gerdin och Kenneth Johansson (c)

av Viviann Gerdin och Kenneth Johansson (c)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs att inleda ett närmare samarbete med Norge i syfte att stärka regio-
nen Värmland-Dalarna.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförts om att medel anslås för ett intensifierat arbete för utveckling av
bättre kommunikationer i öst-västlig riktning från Gävle-Falun-Malung-
ny sträckning genom Torsby kommun till Kongsvinger-Oslo.
En gränslös region
De senaste årens ökade samarbete över den norsk-svenska
gränsen är mycket positivt. Speciellt märkbart har det
svenska samarbetet varit med Östvold och Hedmarks Fylke i
östra delen av Norge, ett samarbete som främst gynnat oss i
Värmland och Dalarna.
Men en alltmer sammanvävd internationell marknad med större rörlighet
över gränserna kräver mer både i tid och rum. De näringsgeografiska
sambanden som finns mellan Värmland, Dalarna och Norge är av central
betydelse i vår region och bör ges bättre förutsättningar.
I det arbetet anser vi att investeringar för goda kommunikationer behövs.
Det är grunden för en stark region. Att smidigt kunna förflytta sig över läns-
och riksgränsen mellan Dalarna och Värmland ner mot Oslo stärker hela
området.
Ett större utbyte av arbete, utbildning och kultur kan uppmuntras. Vid
olika möten mellan människor kan idéer spridas, konkurrens uppstår och
produktiviteten ökar. En större rörlighet på arbetsmarknaden både bredare och
djupare borde underlätta rekrytering till lediga jobb. Det finns anledning att
förändra regelverk för att människor lättare ska kunna ta ett jobb på andra
sidan gränsen.
Vägförbindelserna mellan Dalarna, Värmland och den norska sidan är idag
otillräckliga. Vi vill att vägstråket Gävle-Falun-Malung-ny sträckning
genom Torsby kommun mot Kongsvinger-Oslo utvecklas till en
genomgående öst-västlig vägförbindelse med god standard. Det är viktigt att
utbyggnaden av angelägna vägobjekt sker längs detta stråk med prioritering
av åtgärder längs befintliga vägar. Vidare anser vi att hela riksväg 45 bör
utvecklas till Europaväg med vägnummer E 45.
Gränshandeln inom den här regionen har alltid haft stor betydelse för de
människor som bor där. Även besöksnäringen är ganska omfattande, bl a är
vinterturismen den mest omfattande här i Sälen och Trysilområdet. I det
fortsatta arbetet är det också viktigt att fokusera på det stora kulturutbud som
finns inom regionen.
Under flera år har vi i Sverige haft fokus söderut mot Öresundsregionen
och även österut mot de baltiska länderna. Det har varit både nyttigt och
stimulerande. Men nu är det hög tid att blicka västerut mot broderlandet
Norge. Vi har mycket att vinna på att undanröja dagens hinder och istället
skapa nya möjligheter för människor och näringslivet där.
Vi finner det angeläget att regeringen i sitt internationella arbete vill arbeta
för att stärka vår region. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att
målmedvetet arbeta för en närmare integrering mellan Norge och Sverige.
Särskilda medel bör avsättas för det arbetet.

Stockholm den 4 oktober 2000
Viviann Gerdin (c)
Kenneth Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)