Nationell plan för fler företagsbostäder

Motion 2022/23:64 av Martin Westmont (SD)

av Martin Westmont (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör arbeta för att skapa fler företagsbostäder inom det statliga fastighetsbeståndet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att fler kommuner tillgodoser behovet av företagsbostäder, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Behovet av bostäder är stort på många orter, inte minst i storstadsregionerna. Byggandet av bostäder har nu återigen börjat minska, vilket i sin tur försvårar rekryteringen av rätt kompetens för landets företag.

En bostadsmarknad som inte är i fas med arbetsmarknaden skapar negativa förut­sättningar för företagen att kunna anställa fler. Frågan är därför central vad gäller en positiv tillväxt och för att behålla våra verksamheter i Sverige. Genom att tillgodose behovet av fler företagsbostäder så bidrar vi med en arbetsskapande åtgärd som underlättar för bolagen att anställa personal med rätt kompetens.

En företagsbostad är en temporär bostadslösning och ska företrädesvis gå till en person som innehar en spetskompetens för företaget. Idag blir arbetstagaren ofta hänvisad till den privata bostadsmarknaden där alternativen är begränsade och kostsamma.

Bättre boendemöjligheter i först och främst våra storstadsregioner kan innebära ökad produktivitet och bättre incitament för företag att locka till sig nyckelkompetens. Underlättar vi möjligheterna att anställa så bidrar vi till en positiv tillväxtutveckling och vi skapar incitament för att företagen ska våga anställa fler.

Vi måste se en ökad samverkan mellan flertalet områden för ökad konkurrenskraft och för att Sverige ska kunna hävda sig på den globala marknaden. Risken är annars överhängande att företag inte ser Sverige som ett alternativ för etablering eller att man väljer att lämna Sverige för ett land som erbjuder bättre alternativ och boendelösningar.

 

 

Martin Westmont (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)