Nationell strategi för Barents

Motion 2012/13:U256 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sammanhållen nationell strategi för Barentsområdet.

Motivering

Regionen Barents där de nordliga områdena av länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland ingår har stora möjligheter att bli ett av Europas viktigaste ekonomiska och intressanta områden inom en inte alltför avlägsen tid. I området finns stora orörda reserver av naturtillgångar, bl.a. mineraler, olja och gas. I dagsläget pågår en allt mer omfattande prospektering och många nya gruvor har öppnats för brytning.

I området finns även miljökänsliga områden som behöver säkerställas och skyddas. Den pågående klimatförändringen innebär att glaciärer och havsis smälter undan i större omfattning än tidigare. Miljö- och klimatmässigt är det en farlig utveckling som behöver hanteras med största allvar och seriositet. Samtidigt skapar det nya förutsättningar för nya transportvägar i Barents hav och Norra ishavet. Den försvars- och säkerhetspolitiska intensiteten har väsentligt ökat inom området de senaste åren.

Våra grannländer har på regeringsnivå med behandlingar i de nationella parlamenten lagt fast strategier för de nordliga områdena med avseende på den utveckling som nu sker inom Barentsregionen. Sverige saknar en sådan nationell strategi på området och behovet av en sådan är allt viktigare sett ur ett EU- och ett globalt perspektiv.

En sammanhållande strategi för nordområdena och Barents bör bl.a. handla om utrikes- och säkerhetspolitik och att bygga ut det internationella regelverket och få till stånd nya internationella avtal som täcker fler områden än vad som för närvarande är aktuellt.

Den bör också innehålla gemensamma planer för ökad tillväxt och tillgänglighet i regionerna, kommunikation och infrastrukturfrågor, gemensamma utbildnings- och forskningsfrågor samt energi och miljö. Det handlar också om att lyfta frågor som berör kultur, ursprungsbefolkningarnas villkor, civilsamhällets ställning och folkrörelsernas roll, om att överkomma olika gränshinder och främja utvecklingen i Sveriges nordligaste områden.

Sverige behöver en sammanhållen politisk strategi framtagen av regeringen i samverkan med regionen som läggs fram till riksdagen. Den bör innehålla strategier för näringsliv, klimat och miljö, människors hälsa, alla områden av infrastruktur, försvars- och säkerhetspolitik, kultur och ursprungsbefolkningens villkor.

Stockholm den 3 oktober 2012

Hannah Bergstedt (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Stenberg (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)