Nationell strategi för Öresundsregionen

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S)

av Rikard Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsregionen omfattar 4miljoner människor. Det är en region med god tillgång till högre utbildning, ett starkt näringsliv och förhållandevis bra kommunikationer. Genom den kommande Fehmarn bält-förbindelsen kopplas Öresundsregionen också samman med det europeiska höghastighetsjärnvägsnätet i Hamburg. Det stärker kraftigt Skånes och Öresundsregionens utvecklingsmöjligheter.

För att utveckla den stora potential av tillväxt som finns i Öresundsregionen behövs en nationell strategi och en svensk-dansk gemensam strategi. Strategierna behöver stärka möjligheten till pendling, åtgärda administrativa gränshinder, utveckla och bygga upp strukturer och verktyg för samarbete mellan forskning och näringsliv, men också se vilka klusterbildningar som kan byggas upp och attraheras att starta i regionen. Strategierna behöver ha en vision om Öresundsregionen som en internationell knutpunkt för investeringar och vetenskap i nivå med Europas mest framgångsrika storstadsregioner.

Det nya Öresundssamarbetet, Greater Copenhagen and Skåne Committee, har inneburit ett framgångsrikt arbete för ökade investeringar och för att förbättra Skånes konkurrenskraft inom den kunskapsintensiva industrin. Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap som består av 79 kommuner och tre regioner: Skåne, Hovedstaden och Själland. Idag arbetspendlar cirka 15000 skåningar till Danmark varje dag. Målet är att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion av hela Skåne och Själland.

Det finns en lång rad hinder för den som arbets- eller studiependlar över nations­gränsen: skatteregler, socialförsäkringar, pensioner och avgiftsskillnad mellan svenska och danska universitet för att nämna några. Det behövs ett intensivt arbete för att röja undan gränshinder samt för att förebygga att nya gränshinder uppstår.

I en nationell strategi behövs på sikt att insatser på den svenska sidan intensifieras. Skåne har ett rikt näringsliv med många möjligheter. Ideon Science Park har under många år varit en framgångsrik mötesplats för visionärer, entreprenörer och riskkapital. Här har flera världsledande spetsföretag inom telefoni, it, life science och cleantech börjat sin resa. Medicon Village med sin inkubatorverksamhet och forskningsanknyt­ning inom life science är ett annat nyare exempel på hur man kan arbeta i en unik tillväxtmiljö för att föra över forskningens innovationer till kommersiell verksamhet. Medicon Village bildar tillsammans med flera framstående forskningsintensiva företag samt MAX-labb IV och ESS en infrastruktur i världsklass och ger därmed ett stort lyft och attraktionskraft för regionen. Regionen präglas av sin internationellt erkända roll i forskningssammanhang inom nanoteknik, cleantech, livsmedel och medicin. Men de behöver stöttning och fortsatt utveckling.

Etableringen av MAX-labb IV och ESS innebär enorma möjligheter för Öresunds­regionen som måste tas vara på. Omfattande samarbete mellan de svenska och danska universiteten samt hela världens forskare är fullt möjligt. Eftersom anläggningarna ännu inte är helt färdigställda gäller det att göra omvärlden medveten om hur anläggningarna kan användas. Näringslivet måste också göras medvetet om hur det kan dra nytta av anläggningarna för sin egen produktutveckling. Samarbete mellan forskning och näringsliv bör intensifieras för att stärka möjligheten till nya innovationer.

Rikard Larsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Joakim Sandell (S)

Marianne Pettersson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)