Nationella regler kring assisterad befruktning

Motion 2006/07:So447 av Elisebeht Markström m.fl. (s)

av Elisebeht Markström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klargörande kring likabehandling oavsett sexuell läggning vid fråga om assisterad befruktning.

Bakgrund

Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt. Vi vill skapa ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och får plats – där alla har samma rätt och samma värde.

Lesbisk insemination

I alla situationer som rör barn, skall barnets bästa stå i centrum och inga andra intressen får sättas före barnets. Vi har därför krävt att lagstiftningen bör ändras så att även lesbiska par omfattas av möjligheten att få tillgång till assisterad befruktning på klinik i Sverige.

Detta har nu riksdagen godkänt och därmed flyttas fokus till landstingens tillämpning av kvinnors möjlighet till assisterad befruktning.

Socialutskottet har i tidigare behandling ansett att bedömningar i frågor rörande assisterad befruktning i första hand ligger på sjukvårdshuvudmännen. Med några års erfarenhet kan vi nu konstatera att landstingens tillämpning varierar betänkligt. Det är självfallet inte acceptabelt. Möjligheten till assisterad befruktning skall inte vara avhängig i vilket landsting en kvinna bor.

Erfarenheten visar att enskilda kvinnor som står i beroendeställning till sjukvårdens bedömning, trots negativ särbehandling, undviker att göra en enskild anmälan om diskriminering mot landstinget.

Dock har Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, vid ett flertal tillfällen på eget initiativ lyft fram frågan om likabehandling med landstingen.

Vi menar att det är viktigt att människors rättighet är lika inför lagen och att människor har rätt att bedömas lika inför insatser av vård och behandling. Det är ett krav som inte uppfylls med nuvarande tillämpning. Därför måste riksdagen nu skapa klarhet som garanterar kvinnors rätt till lika behandling över hela landet.

Riksdagen bör ge regeringen till känna att skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag i motionens riktning.

Stockholm den 30 oktober 2006

Elisebeht Markström (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Helena Frisk (s)

Raimo Pärssinen (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Magdalena Streijffert (s)

Laila Bjurling (s)

Åsa Lindestam (s)

Helén Pettersson (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Kerstin Andersson (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Tommy Waidelich (s)

Anneli Särnblad (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)