Nationellt fotbollscentrum m.m.

Motion 2005/06:Kr377 av Peter Pedersen (v)

av Peter Pedersen (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med berörda parter bör verka för skapandet av en nationell fotbollsakademi i Degerfors.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med berörda parter bör skapa förutsättningar för att ett riksmuseum för fotboll i Degerfors kommer till stånd.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samverkan med berörda parter bör verka för att gymnasieskolan i Degerfors ges möjlighet att utvecklas till ett riksrekryterande fotbollsgymnasium.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samverkan med berörda parter även i övrigt bör verka för att få till stånd aktiviteter, anläggningar och liknande som underlättar uppbyggandet och tillkomsten av ett nationellt fotbollscentrum i Degerfors.

1Yrkande 3 hänvisat till UbU.

2Fotboll är kultur

I Degerfors är fotboll en kulturyttring. Degerfors IF är en av landets mest folkkära föreningar och har presterat stora resultat under årens lopp, inte minst med tanke på den ringa folkmängden i kommunen. Lagets hemmamatcher är välbesökta och matcherna synes vara en angelägenhet för de flesta oavsett kön, ålder eller yrke. De spelare och tränare som kommit till orten utifrån brukar tala om att hela orten riktigt andas fotboll, att alla vill prata boll och att det råder ständig fotbollsfeber. Degerfors har genom årens lopp tagit fram och utvecklat ett imponerande antal nationellt och internationellt välkända fotbollsprofiler.

2.1Fotbollsakademi

En regional fotbollsakademi har redan kommit i gång i Degerfors. Just nu är framtiden för denna akademi dock hotad, på grund av beslut om utvärdering som sätter stopp för intagning av studerande i Degerfors de närmaste åren. Det är inte möjligt för Degerfors kommun att på egen hand finansiera denna viktiga verksamhet, som i praktiken lagts på is genom beslut som fattats av andra. Det krävs därför snabba och tydliga signaler, löfte om fortsatt intresse, finansiering osv. från berörda om den viktiga satsningen skall kunna fortgå i Degerfors, där den hör hemma! Med rätt samarbetspartner finns här också förutsättningar för att kunna utveckla detta till en nationell fotbollsakademi med ett kompetenscentrum för det mesta som har med fotboll att göra, dvs. utbildning, träningsmetodik, forskning osv. Satsningen på utbildning och forskning i nära samarbete med intresserade högskolor, universitet och forskningscentrum är i sammanhanget mycket viktig. Genom detta läggs utbildningsdelen på akademisk nivå, vilket gör att fotbollen som ämne får en helt annan auktoritet och status. Utbildningsverksamhet kan utökas genom fördjupat samarbete med universitetsvärlden, där det långsiktiga målet bör vara att kunna doktorera i ämnet fotboll. Men även ett samarbete med folkhögskolor för olika kurser/utbildningar som anknyter till fotboll bör prövas. Ambitionen bör också vara att få i gång ett forskarnätverk inom ramen för fotbollsakademin i syfte att skapa möjligheter för forskare runtom i världen att delta i ämnesövergripande projekt rörande fotboll. Fotbollsakademin skall givetvis eftersträva god kontakt och ett givande utbyte med sina internationella motsvarigheter. En regional fotbollsakademi är en naturlig början, men målsättningen bör vara att regeringen i samverkan med berörda parter verkar för skapandet av en nationell fotbollsakademi i Degerfors. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.2Riksmuseum för fotboll

I Degerfors finns sedan början av 1990-talet ett fotbollsmuseum, som till att börja med främst speglade Degerfors IF:s historia. Museet har flyttat till nya lokaler i anslutning till den klassiska fotbollsarenan Stora Valla och har utvecklats till ett ”Fotbollens Hus”, bl.a. till följd av den bildade fotbollsakademin. Utställningarna har nu breddats och omfattar även allsvenskans historia, svensk landslagsfotboll, VM-fotbollens historia, dam- och flickfotbollens utveckling osv. Här bör riksdagen ge regeringen uppdraget att i samarbete med Riksidrottsförbundet och Riksidrottsmuseum ge förutsättningar i syfte att utveckla museet till ett riksmuseum för fotboll i Sverige gärna i nära samverkan med Riksidrottsmuseet. I Degerfors finns både i dåtid, i nutid och med all sannolikhet även i framtiden en tydlig koppling till fotbollen, som tidigare redovisats. Till museet kan knytas ett nätverk av fotbollshistoriker och en databas kan byggas upp med fakta och nyheter om fotbollshistoria världen runt. I samarbete med en fotbollsakademi, som består av fotbollskunniga personer och som t.ex. varje år utser fotbollspelare och ledare till ett fotbollens ”Hall of Fame”, kan det befintliga fotbollsmuseet på ett naturligt sätt bygga på sin verksamhet och utvecklas till ett riksmuseum för fotboll. Att kapaciteten för detta finns visas bl.a. genom arrangemanget ”Lilla fotbollsgalan” och genom den stora utställningen om svensk fotboll under 100 år, som visats i bollhallen Stora Halla i Degerfors under såväl 2004 som 2005. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.3Riksrekryterande gymnasieskola

I Degerfors finns redan en gymnasieskola med ett antal program samt möjlighet att välja fotboll som ett profilerat tillval. Flera spelare av båda könen, som nått elitnivå, har gått i denna skola som erbjuder bra teoretisk utbildning i de traditionella ämnena, och som också erbjuder välutbildade lärare i fotboll. Träningsmöjligheterna är goda med tillgång till många fotbollsplaner, inomhushallen Stora Halla för fotboll m.m. Det finns därför goda förutsättningar att utveckla skolan till ett riksrekryterande idrottsgymnasium för fotboll. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att i samverkan med berörda parter verka för att gymnasiet i Degerfors ges möjlighet att utvecklas till ett riksrekryterande gymnasium för fotboll. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.4Övrigt

I Degerfors finns som nämnts redan ett stort antal fotbollsplaner, en inomhushall för fotboll, ett fotbollsmuseum, en regional fotbollsakademi, ett Fotbollens Hus osv. Men det behövs ytterligare satsningar, t.ex. en konstgräsplan utomhus, för att utveckla Degerfors till ett campus med fullgoda träningsmöjligheter utom- och inomhus, lokaler för fysiologiska tester, restaurang, lokaler för övernattning m.m. Regeringen bör tillsammans med berörda parter i övrigt verka för aktiviteter, anläggningar och liknande i syfte att underlätta uppbyggnaden och skapandet av ett nationellt fotbollscentrum i Degerfors. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Dessa satsningar skulle sammantaget innebära en kraftfull satsning för att bredda näringslivet i Degerfors. Det skulle ge goda förutsättningar för fler arbetstillfällen, en bättre tillväxt, en ökad besöksnäring m.m., vilket skulle betyda mycket för kommunen Degerfors men också för hela regionen, som är hårt drabbad av varsel, omställningsarbete, nedläggningar, sviktande kommunal ekonomi och befolkningsminskning. Att åtgärda delar av detta är gott nog, men framför allt kommer fotbollssporten i Sverige att kunna dra mycket stor nytta av de föreslagna satsningarna inom en rad olika områden.

Stockholm den 5 oktober 2005

Peter Pedersen (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)