Nationellt journalsystem inom sjukvården

Motion 2020/21:2388 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att inrätta ett nationellt journalsystem för offentligt finansierad sjukvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När man besöker sjukvården, så tror de flesta invånare att läkaren ser alla tidigare sjukvårdsjournaler, så att du får rätt behandling. Men så är det inte idag. Alla kommuner har mer eller mindre sina egna system och alla privata vårdgivare (ca 10 000) lika så. Att Sveriges 20 landsting har nästan lika många olika journalsystem innebär att viktig patientinformation inte automatiskt följer med mellan landsting eller ens från primärvård till sjukhusvård. Inom en och en samma region kan det finnas upp emot 2000 olika system som hanterar patientinformation. (SOU 2016:2).

Att kunna utbyta information effektivt mellan olika vårdgivare har observerats som en mycket viktig faktor för att vi ska få en mer effektiv vård. Detta beskrivs bland annat i den statliga utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2).

För patienten innebär det stora risker att informationen inte finns på rätt ställe när den behövs – mer än 10 procent av lex-mariarapporter avser brister i informationshanteringen på olika sätt. För vårdpersonalen resulterar det i en arbetsmiljö där det krävs upprepade in- och utloggningar i många olika system med ofta långa ”svarstider” från systemen, upprepade inmatningar av samma information i olika system och en uppenbar risk att väsentlig information utelämnas eller missas. Detta är en källa till stor frustration och stress i arbetsmiljön. Mätningar av tidsförlusterna saknas men är troligen betydande.

Utöver detta finns det också en uppenbar risk för att mycket dubbeldokumenteras. Frågan är inte ny och socialutskottet hänvisar i tidigare svar på riksdagsmotioner, på goda intentioner och gemensamma visioner med SKL om att man ska lösa problemet på området. (2016/17: SoU10)

Men det behövs verkligen något mer. När du träffar sjukvården ska du kunna känna dig trygg om att de har all medicinsk information om dig som behövs i sitt system. Ett nationellt övergripande journalsystem skulle behövas, som säkrar effektivitet och patientsäkerhet. Det är uppenbart att detta inte kommer att uppstå av sig själv, vilket också framkommer i ovan nämnda utredning. En nationell lagstiftning och organisering behövs.

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)