Nationellt sammanhållen strategi för turismen

Motion 2016/17:16 av Lars Tysklind (L)

av Lars Tysklind (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationellt sammanhållen strategi för turismen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turism är en näring som ständigt växer och då inte minst i Bohuslän och Dalsland, där den är en mycket betydande del av näringslivet.

I Tillväxtverkets rapport ”Fakta om svensk turism 2015” kan man ta del av ett flertal intressanta nyckeltal som stärker bilden av turismens betydelse.

Den totala konsumtionen ligger på 281,7 miljarder kronor (+7 %, 87,7% från 2000). Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ligger på 112,6 miljarder kronor, (+17,9 %, +177% sedan 2000). Detta kan jämföras med exportvärdet av vägfordon, 138,1 miljarder kronor, och läkemedel 71,2 miljarder kronor.

En annan jämförelse är att turismens andel av BNP är högre än jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske och livsmedelsindustrin tillsammans, och turistnäringen sysselsätter 165 400 personer, (+5,8 %, 35,4% från 2000).

Prognosen är att turism och resande i världen kommer att fortsätta att öka. Till 2030 förväntas resandet till och inom Europa öka med drygt 50 %. Sverige, och då naturligtvis också Bohuslän och Dalsland, har goda möjligheter att ta del av denna ökning om vi gör rätt saker.

Förutsättningar för nya arbetstillfällen har skapats genom att momsen på restaurang- och cateringtjänster sänktes från 25 till 12 procent 2012. Det ger både minskade kostnader för företagen och en harmonisering av momsreglerna för restaurang- och hotelltjänster.

Genom ett uppdrag till Tillväxtverket satsade förra regeringen totalt 60 miljoner kronor under 2012–2015 på utveckling av hållbara turistdestinationer och insatser för att stärka turist- och upplevelseföretag. Tillväxtverket har valt ut fem destinationer som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. Dessa var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.

Näringslivet har arbetat fram en nationell strategi för svensk besöksnäring.    

Sommaren 2010 presenterades Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer”. Visionen är att genom fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla svensk besöksnäring till 2020 och att kunna erbjuda 35 exportmogna destinationer. 2020 är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Bakom strategin står Svensk Turism AB.

Regeringen har gett 15 myndigheter och statliga bolag i uppdrag att samverka för att effektivisera insatser som rör turism.  

Det finns dock stort utrymme för ytterligare framtida prioriteringar och satsningar för en fortsatt utveckling av den för Sverige allt viktigare turistnäringen, och därför bör regeringen nu gå vidare och ta fram en sammanhållen nationell strategi för turismen.

Stockholm den 9 september 2016

Lars Tysklind (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-13 Granskad: 2016-09-16 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)