Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden

Motion 2019/20:515 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om naturbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stärkt svensk livsmedelproduktion och ökad produktion i Sverige kräver att vi har bra naturbruksskolor som kan utbilda nästa generation av lantbrukare. Efter sommaren 2018 års torka och bränder så märker vi hur sårbara Sverige och hur stora delar av livsmedelsproduktionen har det svårt. Regeringen har presenterat att man vill öka andelen svenskproducerad mat och då krävs det också en satsning på att öka statusen på naturbruksskolorna runt om i landet. Genom att öka statusen och få fler att välja att utbilda sig inom de gröna näringarna höjer det intresset för svenskt livsmedel och viljan att jobba inom denna näring. Idag drivs naturbruksskolorna av landstingen/regionerna och på andra håll av privata aktörer exempelvis Hushållningssällskapet. Regeringen bör bevaka så att Sverige kan tillhanda hålla naturbruksskolor i hela landet så att utbild­ningen finns tillgänglig för så många som möjligt, både inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästnäring m.m. 

Mikael Larsson (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)