Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Motion 2008/09:So508 av Irene Oskarsson (kd)

av Irene Oskarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelverket för att se över möjligheten att NPF-utredningar omfattas av vårdgarantin.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarutbildningen ska innefatta kurser i bemötande av elever med NPF.1

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Motivering

Många svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det är av stor vikt att man upptäcker NPF i tidiga år för att ge barnet och anhöriga det stöd som behövs. Vi kan idag se att många vuxna har fått gå ett halvt liv utan att få det stöd som vården kan ge, enbart därför att man inte fått en adekvat diagnos.

För dem som fått en diagnos har det många gånger varit en lättnad då de efter diagnostiseringen fått medicinsk hjälp men också kunnat anpassa sitt liv på ett sätt som dämpar problemen. Tyvärr är det på de flesta håll långa köer för att få en utredning. Det är därför viktigt att regeringen ser över möjligheten att låta NPF-utredningar omfattas av vårdgarantin för snabbare och effektivare diagnostisering.

Syftet med att få en diagnos är att den ska vara ett stöd för personen, inte en stigmatisering. Fortfarande är dock kunskapen tämligen begränsad om NPF hos allmänhet, skola och näringsliv. Ett synligt funktionshinder är lättare att identifiera och förstå än NPF. Det är därför viktigt att öka kunskaperna om NPF hos dem som studerar till lärare. Lärarutbildningen bör utformas på ett sådant sätt att den innehåller moment som ökar lärarnas framförhållning och förmåga att på ett bra sätt bemöta elever med NPF. Detta för att möjliggöra ett bemötande och en behandling som gör att individen kan få en god start i livet och den vuxne ett värdigare liv.

Stockholm den 6 oktober 2008

Irene Oskarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)