Neutrala skatteregler för generationsväxling i företag

Motion 2014/15:652 av Johan Pehrson och Said Abdu (FP)

av Johan Pehrson och Said Abdu (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att införa neutrala skatteregler för generationsväxling i företag.

Motivering

Sveriges välstånd vilar sedan århundraden på entreprenörers skapande och deras medarbetare i mindre företag. Det är enskilda individer som väljer att med stor personlig risk driva innovationer eller affärer framåt i just Sverige.

En stor del av Sveriges företag ägs idag av en eller endast ett fåtal personer. I dessa företag finns en stor kraft och nya möjligheter för växande affärer samt nya innovationer. Det är dock alltför ofta svårt med ägarskiften i svenska företag. Yngre familjemedlemmar är av olika skäl inte kapabla, eller saknar viljan, att ta över företaget från den äldre generationen. 

Det finns också andra hinder för nya ägare och ny kraft i de mindre företagen.  Skatten för den som idag överlåter sitt företag inom familjen kan i vissa fall bli mer än dubbelt så hög som skatten för den som säljer företaget till en extern part. I de fall som vårt skattesystem skapar inlåsningseffekter som får entreprenörer att stanna kvar i företagande längre än vad de själva vill så kan det direkt motverka jobb och entreprenörskap, till exempel kan det leda till att nya generationer inte får chansen att utveckla verksamheten. Ägarledda företag med långsiktigt engagemang för verksamheten är centralt för svensk ekonomisk utveckling. Att skattemässigt missgynna att företag stannar kvar inom en familj skadar svensk ekonomi.

En internationell undersökning från PwC visar att endast 12 procent av familjeföretagen finns kvar för en tredje generation att ta över. Endast en procent av företagen finns kvar för en sjätte generation att ta över. Det finns skäl att utgå från att dessa siffror även är relevanta för Sverige.

Därtill vet vi också att tillgången till just riskkapital är begränsad inte minst till följd av de senaste sju svåra åren på kapitalmarknaden i den internationella finanskrisens spår. Idag ser vi att riskkapitalinvesteringar är koncentrerade till Stockholm med upp till hälften av allt investerat riskkapital. Det finns beräkningar som visar att samtliga storstadsregionerna (Stockholm, Västsverige och Sydsverige) står för drygt 80 procent av den totala volymen av riskkapitalinvesteringar i Sverige. Effekten blir att då det varken finns nya externa eller interna ägare så avvecklas istället väl fungerande företag.

Det krävs mer neutrala svenska skatteregler i Sverige så att generationsskiften inom och utom familjen i svenska småföretag underlättas och att kapitalförstöringen minskar. Det gäller således att avyttringar av så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas på ett likformigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom den så kallade närståendekretsen.

.

Johan Pehrson (FP)

Said Abdu (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)