Nivån på a-kassan

Motion 2006/07:A299 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja den högsta ersättningen med 200 kr och att den procentuella ersättningen från a-kassan bibehålls på nuvarande nivå.

Motivering

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen har spelat en viktig roll för arbetsmarknadens utveckling och modernisering. A-kassan har gjort det möjligt för arbetslösa personer att klara sin försörjning under en övergångstid. Den arbetslöse har därigenom kunnat söka ett lämpligt arbete under ordnade former. Detta har bidragit till att rätt person har hamnat i rätt arbete i större utsträckning än om a-kassan inte hade existerat.

Ibland har a-kassan fått skulden för att arbetslöshetsperioderna har blivit för långa. Detta är dock knappast rättvist och det finns inget som belägger ett sådant påstående. I stället beror de alltför långa perioderna av arbetslöshet på att det inte har funnits några arbeten att söka över huvud taget.

För vissa branscher och sektorer har a-kassan haft en särskilt stor betydelse. Det gäller bland andra turistnäringen och byggnadsverksamheten. Turistnäringen sysselsätter ett stort antal personer i en verksamhet som är av stor nationell betydelse. Branschen är dock utsatt för stora säsongsmässiga variationer. Vintersäsongen täcker i bästa fall halva året – ofta dock en något kortare tid. Sommarsäsongen är på de flesta håll ännu kortare.

Båda dessa alternativ hade varit till stor nackdel för turistnäringen. I det förra fallet hade den blivit av med nödvändig arbetskraft. I det senare fallet hade det höga kostnadsläget gjort att den svenska turistnäringen hamnat i ett ogynnsamt konkurrensläge gentemot andra länder med längre turistsäsonger.

Situationen är delvis likartad i byggbranschen. Framför allt småhusbyggandet är starkt bundet till sommarhalvåret. Detsamma gäller vissa aktiviteter inom anläggningsverksamheten. I vissa fall kan vinterolägenheterna förebyggas genom att byggena utförs under väderskydd. Men det är tyvärr inte alltid möjligt.

Därför har arbetslösheten i Byggnads a-kassa under det senaste året pendlat mellan 4 och 12 procent. Under de senaste fem åren har 40 procent varit arbetslösa någon gång. De flesta har varit arbetslösa korta perioder och bara 1 procent under sammanlagt mer än tre år.

Byggbranschen står inför en period av omfattande rekryteringar. De närmaste åren kommer det att bli stora pensionsavgångar. Dessa behöver ersättas med ungdomar från gymnasieskolan. Den ojämna sysselsättningen över året är ett argument för många ungdomar att inte välja ett byggyrke.

Detta gäller trots den nuvarande nivån på arbetslöshetsersättningen. Ett bekymmer i sammanhanget är att taket i a-kassan är så lågt att de flesta får en ersättning långt under 80 procent redan med dagens regler. Därför behöver taket i kassan höjas med 200 kronor så att fler får en rimlig ersättning vid arbetslöshet.

Om denna skulle sänkas ytterligare kommer det att bli ännu svårare att klara rekryteringen till branschen. Det finns därför goda skäl både för att höja taket och för att behålla den nuvarande procentuella ersättningsnivån.

Stockholm den 26 oktober 2006

Claes-Göran Brandin (s)

Ronny Olander (s)

Anders Karlsson (s)

Gunnar Sandberg (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)