Nobelbanan mellan Oslo och Stockholm

Motion 2017/18:1007 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om snabbtåg på sträckan Stockholm–Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt sedan mitten av 80-talet har vi i vårt land diskuterat möjligheten att bygga snabbtåg för sträckan Stockholm–Oslo, en Nobelbana som knyter samman Stockholm och Oslo, där Nobelpriset varje år delas ut. En sådan höghastighetsbana skulle förkorta restiderna på sträckan till ungefär tre timmar och göra det möjligt att trafikera med ett tåg per timme i vardera riktningen.

Europeiska unionen har särskilt pekat ut den nordiska triangeln som ett transportstråk i Norden. Stockholm, Oslo och Köpenhamn bildar tillsammans den nordiska triangeln, där 8,4 miljoner av Sveriges och Norges samlade befolkning bor längs triangelns tre sidor. Det gör området till de mest dominerande stråken i Norden. För Sveriges del bor 80 procent av befolkningen längs triangelsidorna, samtidigt som 80procent av vårt lands BNP produceras där.

I Sverige och Norge finns sammanlagt 105 universitet och högskolor. Av dessa ligger 46 längs sträckan Stockholm–Oslo. Här bor också en tredjedel av ländernas samlade befolkning. Redan i dag finns ett omfattande utbyte mellan huvudstäderna vars kulturella närhet och historiska samband är oomtvistliga. Relationen mellan de två regionerna är den starkast växande mellan Nordens huvudstäder. Sverige och Norge är mycket viktiga handelspartners. En satsning på transporter dem emellan skulle ge många positiva effekter, där hotellnätter och persontrafik kan nämnas förutom det rena handelsutbytet.

Norge har insett betydelsen av infrastruktursatsningar på denna sträcka. Av de norska företag som har fler än 100 anställda återfinns 45 procent i denna korridor. Områdena sydost och sydväst om Oslo är särskilt intressanta, då de ligger i framkant vad gäller norsk företagsutveckling. I den delen av landet finns speciellt intresse av att ta tillvara de synergier som kan uppnås i ett närmare samarbete med Sverige.

Två norska utredningar har gjorts om höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Stockholm. Nu är det viktigt att få till stånd en projektering kring Nobelbanan på den svenska sidan. Den nya sträckningen bör gå norr om Mälaren, i de befolkningstäta områdena, för att få ett större passagerarunderlag och därmed möjligheter till större turtäthet.

Intresset är stort i både Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län för att få till stånd en sådan snabbtågsförbindelse och redan nu finns ett kommunalt bolag som jobbar med frågan och som ägs av Region Örebro län, Örebro kommun, Karlstad kommun och Region Värmland. Troligtvis kommer även Västerås kommun och region Västmanland att ansluta sig till bolaget från årsskiftet.

En svensk-norsk satsning på att binda ihop huvudstäderna skulle gynna hela den jättelika regionen.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)