Nobelmuseer i samverkan

Motion 2005/06:Kr344 av Peter Pedersen (v)

av Peter Pedersen (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samverkan med Nobelstiftelsen bör verka för ett ökat samarbete mellan Nobelmuseet i Stockholm och Nobelmuseet på Björkborn i Karlskoga.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör överväga ett statligt stöd även till Nobelmuseet i Karlskoga.

Bakgrund och motivering

Alfred Nobel är en av de mest kända svenskarna i världen. Hans levnadsöde, skilda uppfinningar och hans testamente avseende olika ”Nobelpris” har lagt grunden till hans berömmelse och det stora intresset kring Alfred Nobel som person, hans livsgärning och de miljöer där han verkat.

Karlskoga är en av de orter som tveklöst förknippas tydligast med Alfred Nobels namn. Här finns Björkborn, där Alfred Nobel bodde en del av sitt liv. I herrgårdsbyggnaden finns en museiverksamhet med inriktning på Alfred Nobel. 1982 bildades stiftelsen Alfred Nobels Björkborn i syfte att skapa ett centrum för Nobelminnen samt anordna kulturella, vetenskapliga och tekniska aktiviteter. Stiftare var Nobelstiftelsen, Karlskoga kommun och två företag med ursprung i den industriella verksamhet som Alfred Nobel bedrev i Karlskoga.

Regeringens har uttryckt en välvillig hållning till Nobelmuseet i Stockholm. När statsminister Göran Persson i riksdagen den 13 september 2005 läste upp sin regeringsförklaring sade han bl.a. följande: ”Staten kommer aktivt att stödja skapandet av ett nytt Nobelmuseum.” Statsministern talar då förstås om ett museum i huvudstaden. Satsningen framgår också i budgetpropositionen för 2006, volym 9, utgiftsområde 17, s. 87, tabell 4.81, där det framgår att Nobelmuseet tilldelades 5 miljoner kronor år 2005 och tilldelas knappt 5 miljoner kr år 2006. Detta skall jämföras med dåvarande kulturminister Marita Ulvskogs svar på en fråga om Nobelmuseet i Karlskoga från Inger Strömbom (svar på fråga 2000/01:1341), där bl.a. följande kan läsas: ”Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn har i dag ingen ekonomisk koppling till staten och det är i dagsläget inte aktuellt för regeringen att – utöver de satsningar som redan aviserats – utöka det statliga engagemanget inom museisektorn.” Här var regeringen således betydligt mer motsträvig.

Det är inget fel att utveckla ett Nobelmuseum även i Stockholm, men med tanke på att de allra flesta centrala och andra museer redan finns i huvudstaden borde åtminstone ett utvecklande samarbete med andra orter och deras museer analyseras i syfte att öka tillgängligheten till vår gemensamma kultur i hela landet.

Karlskoga är en ort som drabbats mycket hårt av minskade försvarsbeställningar och omläggningen av det svenska försvaret. Regeringen har gett löfte om att ta fram 150 statliga arbeten till kommunen, men detta har ännu inte infriats fullt ut. Det stora intresset för Alfred Nobel och hans gärning borde ges större möjlighet att även komma Karlskoga till godo. Ingen kan hävda att en sådan satsning skulle vara konstgjord eller långsökt. Kopplingen mellan Alfred Nobel och Karlskoga är tvärtom mycket uttalad. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att i samarbete med Nobelstiftelsen verka för ett ökat samarbetet mellan Nobelmuseet i Stockholm och Nobelmuseet i Karlskoga. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Samverkan bör ske på ett sätt som gynnar de båda museerna och de båda orterna vad gäller utställningar, permanenta samlingar osv. Dessutom bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att överväga ett statligt stöd även till Nobelmuseet i Karlskoga. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2005

Peter Pedersen (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)