Nolltolerans mot brott

Motion 2006/07:Ju395 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nolltolerans mot brottslighet.

Motivering

Allt fler känner sig otrygga och rent av rädda för att exempelvis vistas utomhus vissa tidpunkter på dygnet. Rättstrygghet är en förutsättning för ett tryggt och väl fungerande samhälle. Vid en ökning av brottsligheten är risken stor att vissa brott prioriteras bort på grund av tids- och resursbrist. Vi kan redan i dag se tendenser till det. Därför är det nödvändigt med fler poliser och ökade resurser till domstolsväsendet. Det är därför glädjande att ta del av den stora ökningen till denna sektor i regeringens budgetproposition för 2007.

Det är viktigt att rättsväsendet reagerar mot all typ av brott, annars urholkas rättssystemet och otryggheten och kriminaliteten ökar. Ordspråket det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål är väldigt talande. Tidiga reaktioner verkar preventivt på framtida kriminalitet.

Det är viktigt att polisen inte nedprioriterar så kallade mängdbrott, även kallat vardagsbrott. Tillräckligt med resurser måste ges för att också klara av att hantera den typen av brott. Det som för omgivningens ögon kan te sig vara ett brott av liten karaktär kan vara förödande för enskilda som drabbas. Att inte få fast den typen av förövare riskerar också att ge signalen att mängdbrott är okej och ingenting polisen reagerar på. I så fall är Sverige ute på ett sluttande plan.

Att reagera tidigt och att reagera även mot småbrott har visat sig vara effektivt. Tidiga och tydliga signaler från samhällets sida verkar positivt i brottspreventivt syfte. Inte ett enda brott ska bemötas med attityden att en gång är ingen gång eller att det där var väl inte så farligt. All form av lagöverträdelse ska på något sätt bestraffas.

I trafiken råder nolltolerans för antal döda och skadade. Det borde vara en självklarhet att nolltolerans även ska gälla när det kommer till brottslighet. Inga brott ska tolereras. En hel del småbrott, såsom skadegörelse, skulle kunna bemötas med att gärningsmannen själv får reparera skadorna.

Jag vill därför att begreppet nolltolerans ska tillämpas av den svenska polisen och att det gäller alla former av brott, stora som små.

Stockholm den 20 oktober 2006

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)