Nolltolerans mot dåliga skolor

Motion 2016/17:499 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta över huvudmannaskapet i skolor som inte når målen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den svenska skolan har som uppgift att förmedla kunskap och att utjämna livschanser. Det är ett uppdrag som inte fullföljs i alla skolor. Tvärtom finns det skolor i Sverige där färre än hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. Det är oacceptabelt att staten låter detta fortsätta utan att ingripa.

Skolinspektionen bör få i uppdrag att mäta skolors kvalitet. De skolor som inte når nationella kvalitetsmål bör då få förelägganden om åtgärder – det vill säga, krav ställda på sig som skall finansieras av huvudmannen. Den skola där huvudmannen inte hörsammar kraven, eller vid upprepade tillfällen underlåter att göra insatser för att höja kvaliteten bör kunna stängas eller tas över av staten.

Tar man Sveriges utmaningar på allvar tar man också skolan på allvar. Ingen har rätt att utsätta elever för en skola som inte ger tillräckliga kunskaper, och samtidigt erhålla ekonomisk ersättning för detta. Sverige behöver en nolltolerans mot dåliga skolor – ett första steg i detta är att staten bör ha möjlighet att ta över huvudmannaskapet i skolor som inte håller måttet.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)