Nordisk konsekvensanalys

Motion 2007/08:K380 av Jan Lindholm (mp)

av Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftning ska ske med vetskap om nordiska effekter.

Bakgrund

Inom Nordiska rådets arbete redovisas ofta olika problem som uppstår för personer, företag och föreningar som i sin vardag eller i sin verksamhet agerar över de nordiska gränserna. Det läggs idag ner rätt stora krafter på att minimera dessa problem och regeringen har till och med tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med den typen av frågor.

Tyvärr inträffar det ibland att riksdagen vid ny lagstiftning, troligen utan avsikt, skapar nya hinder. Det kan ibland kanske vara ofrånkomligt men kanske inte alltid. I Finland åtföljs alla förslag till lagstiftning av en beskrivning av hur förslaget förhåller sig till korresponderande lagar i övriga nordiska länder. Ett liknande förslag har förts fram i det danska Folketinget utan att antas.

Förslag till åtgärd

Regeringens förslag till riksdagen föregås när så är nödvändigt av en granskning i Lagrådet. Det skulle vara möjligt att tillföra en passus i Lagrådets uppdrag om att vid all lagstiftning göra en analys om nordiska effekter. I Lagrådets yttrande skulle det då kunna bifogas kommentarer om huruvida det föreslagna har någon inverkan på möjligheten för individer och andra aktörer att verka över nordiska gränser.

Syftet skulle enbart vara att uppmärksamma riksdagen på möjliga konsekvenser för att kanske förebygga onödigt arbete i ett senare skede för myndigheterna. Formerna för att analysera och informera om sådana effekter kanske kan lösas på annat sätt än det här beskrivna.

Stockholm den 4 oktober 2007

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)