Nordiskt samarbete för ökad psykisk hälsa hos barn och unga

Motion 2021/22:2918 av Cassandra Sundin (SD)

av Cassandra Sundin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att undersöka hur det nordiska samarbetet kan utvecklas i arbetet för en ökad psykisk hälsa hos barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av Nordens största folkhälsoutmaningar är idag den växande psykiska ohälsan, i synnerhet bland barn och unga. Nordiska rådet har antagit en rekommendation till Nordiska ministerrådet gällande samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen. Rekommendationen innebär att Nordiska ministerrådet bland annat ska verka för att främja nordiskt samarbete kring digitalt vårdsamarbete, utveckla det nordiska folkhälsosamarbetet och arbeta aktivt för att säkra jämlik vård.

I dagsläget finns samarbeten mellan till exempel olika sjukhus i Norden, dock finns det stora möjligheter att ytterligare utveckla samarbetet mellan olika vårdinstanser. Den psykiatriska vården är idag hårt belastad med långa köer. Därför är det av intresse att undersöka hur arbetet för en ökad psykisk hälsa kan förbättras och stärkas genom samarbete mellan de nordiska länderna. Detta särskilt då den psykiska ohälsan hos barn och unga bör prioriteras i folkhälsoarbetet.

Cassandra Sundin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)