Norrbotniabanan

Motion 2013/14:T479 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utse en förhandlingsman för att lösa medfinansieringen av Norrbotniabanan.

Motivering

Basindustrin i norra Sverige blomstrar och stora investeringar görs av företag runt om i Norrland. Behovet av investeringar i infrastrukturen, särskilt gällande utbyggd järnvägskapacitet, blir därför också allt större. Det infrastrukturprojekt som främst efterfrågas av näringslivet är Norrbotniabanan. Att kunna lasta 1 600 ton istället för 1 000 ton per tåg och att dessutom kunna öka antalet transporter med 40 procent skulle göra stor skillnad för utvecklingen i regionens kustnära industrier.

Norrbotniabanan skulle enligt Trafikverkets beräkningar, i likhet med många andra infrastrukturprojekt, bli samhällsekonomiskt lönsam. Norrbot-niabanan är mycket angelägen för hela regionen men i regeringens infrastrukturplan för 2014–2025 nämns den endast i en bilaga. En av anledningarna som meddelats av regeringen är att det saknas besked om medfinansiering från kommuner, regioner och landsting tillsammans med de stora industriföretagen. Från näringslivets sida ser man mycket positivt på frågan om medfinansiering, men från kommuner och landsting har beskeden däremot dröjt och i vissa fall varit direkt avvisande eller villkorat med att näringslivet inte ska delta. På de flesta andra håll i landet har uppslutningen kring medfinansiering varit stor för liknande infrastrukturprojekt.

Frågan om Norrbotniabanan får inte gå i stå. Idag finns det ingen utsedd person som från regeringens sida kan föra frågan framåt. Därför bör regeringen snarast tillsätta en förhandlingsman som kan leda samtal och förhandlingar om medfinansiering med berörda kommuner, landsting och näringsliv. En förhandlingsman är av stor vikt för att få processen att fortskrida och för att arbeta för att eventuella studier av projektet kan finansieras och genomföras. Med en aktiv förhandlingsman finns det förhoppningsvis möjlighet att tidigarelägga beslut om Norrbotniabanans byggande, vilket skulle ha stor betydelse både för näringslivet i Norrland och för tillväxten i Sverige som helhet.

Stockholm den 4 oktober 2013

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)