Norrbotniabanan

Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka järnvägen i norr, exempelvis genom en satsning på Norrbotniabanan, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillväxten i norra Sverige har över tid varit starkt kopplad till basindustrins positiva utveckling. Med fler gruvor och ökad produktionstakt har behovet av bättre transporter blivit allt mer aktuellt. Den föregående regeringen presenterade en förhandlingsperson för att analysera hur vi kan stärka järnvägsförbindelserna i norra Sverige och den nuvarande regeringen bör fortsätta på den inslagna vägen.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018–2029 finns en satsning på en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Skellefteå med, vilken utgör en första delsträcka på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Under våren 2018 kommer regeringen att fastställa den nya nationella planen för 2018–2029.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)