Ny förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2018/19:97 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den analys av HH-förbindelsen som nu ska göras även bör innefatta alternativet Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnvägsstråket söderut mot Danmark och kontinenten går via Öresundsbron. Öresundsbron med sitt läge är känslig, den kan stängas av då det blåser kraftiga vindar och trafiken till kontinenten kan bli stillastående. Nuvarande kapacitet på Öresundsbron kommer inte räcka till i framtiden.

När Fehmarn bält-förbindelsen öppnar beräknas godstrafiken öka med hela 80% vilket gör det angeläget att titta på fler förbindelser mellan Sverige och Danmark.

Om hela denna ökning ska belasta Öresundsbron kommer det gå ut över persontågtrafiken där pendlingen redan nu beräknas öka med 50% fram till 2030.

Trots regeringens tydliga ambition att mer gods ska transporteras på järnväg så finns inte behovet av ökad kapacitet för godstransporter med som en fråga att hantera i den strategiska analys av fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, HH-förbindelsen, som regeringen nu ska genomföra.

Jag menar att det är anmärkningsvärt att inte godstrafikens ökade kapacitetsbehov beaktas och analyseras och att det inte heller analyseras några alternativa lösningar till HH-förbindelsen.

Eftersom en järnvägsförbindelse som kan hantera godståg mellan Helsingborg och Helsingör inte är möjlig, då det är för djupt vid Helsingborg, så borde alternativa lösningar också analyseras för att få fram bästa möjliga underlag inför beslut om ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Europaspåret – en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för gods och persontåg vore väldigt kostnadseffektivt och minskar sårbarheten för eventuella terrorattacker och hårt väder som kan stänga Öresundsbron.

Jämfört med HH-förbindelsen är den stora fördelen med en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn att den även kan användas för godstågstrafik.

En sådan tunnel skulle kunna fungera för såväl gods som pendeltrafik, och det skulle avlasta Södra stambanan och minska lastbilstrafiken på E6 genom Skåne.

För att nå miljömålen är det viktigt att man optimerar järnvägen för godstrafik och persontrafik.

Menar regeringen allvar med de uppsatta miljömålen och att mer gods ska transporteras på järnväg så förutsätter det också att regeringen jämför olika alternativ och beaktar det alternativ som även kan erbjuda gods på järnväg.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)