Ny handlingsplan för resolution 1325

Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handlingsplanen för resolution 1325.

Motivering

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) uppmanar FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, medlemsstaterna samt andra icke-statliga aktörer att intensifiera arbetet för kvinnors säkerhet och deltagande. Resolutionen bekräftar den viktiga roll som kvinnor spelar i fråga om konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande. Den uppmanar samtliga berörda aktörer att intensifiera sitt arbete för att öka kvinnors deltagande på alla nivåer gällande förebyggande, hantering och lösning av konflikter. Till exempel ska alla berörda parter vidta åtgärder för att stödja lokala kvinnogruppers fredsinitiativ vid konfliktlösning och genomförande av fredsavtal. Resolution 1325 uppmärksammar även att kvinnor drabbas oproportionerligt av konflikter och uppmanar samtliga berörda parter att intensifiera sitt arbete för skydd av kvinnor i konfliktsituationer. Alla aktörer ska enligt resolution 1325 anlägga ett genusperspektiv på freds- och konfliktarbete.

I regeringens handlingsplan för perioden 2009–2012 som nu förlängts till 2015 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet fastslås följande:

Genomförandet av resolution 1325 bidrar till att nå målsättningarna för utrikes-, säkerhets-, utvecklings- och försvarspolitiken men också jämställdhetspolitiken. Kvinnors fulla och lika deltagande i konfliktförebyggande, krishantering, konfliktlösning och fredsbyggande bidrar till internationell fred och säkerhet.

Sveriges arbete för att implementera resolution 1325 och den tillhörande nationella handlingsplanen behöver kontinuerligt utvärderas i syfte att identifiera framgångsfaktorer respektive områden där arbetet behöver intensifieras. För att säkerställa att implementeringsarbetet sker med den bredd som såväl resolutionen som handlingsplanen efterfrågar, krävs även breda utvärderingar. De utvärderingar som regeringen hittills genomfört saknar i detta avseende tillräcklig bredd. Dessa reflekterar inte tillräckligt åtagandena i resolutionen och i handlingsplanen.

Utvärderingen bör utvidgas från att bara omfatta verksamheten hos myndigheter som Försvarsmakten, polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till att också gälla regeringens politiska och diplomatiska arbete inom Regeringskansliet, inklusive utrikesförvaltningen. Relevant är även att följa upp regeringens arbete med att lyfta resolution 1325:s åtaganden i multilaterala forum och förhandlingar, exempelvis inom EU och FN och rörande ämnen såsom nedrustning och fredsbyggande.

Regeringen bör utforma och genomföra en bredare utvärdering samt parlamentarisk återrapportering av sitt implementeringsarbete rörande resolution 1325 och tillhörande nationella handlingsplan. En bredare utvärdering bör inbegripa att resultaten från utvärderingen återrapporteras till riksdagen, samt diskuteras i bredare forum där såväl riksdagsledamöter som representanter från det civila samhället deltar.

Där man förutom det ovan nämnda också ser över fler och andra kontrollmöjligheter, samt verkar för att målet bör vara att minst 40 % ska vara kvinnor på alla nivåer i beslutsprocesser för fred och säkerhet.

Stockholm den 5 oktober 2012

Roza Güclü Hedin (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Elin Lundgren (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Johan Andersson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marie Nordén (S)

Krister Örnfjäder (S)

Suzanne Svensson (S)

Shadiye Heydari (S)

Monica Green (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)