Ny lagstiftning om strandskyddet

Motion 2021/22:1130 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att ta fram en ny lagstiftning om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet och lagstiftningen kring strandskyddet har sina rötter tillbaka till 1930-talet och år 1950 tillkom en provisorisk strandskyddslagstiftning. Sedan dessa har det skett ett antal förändringar och försämringar i lagstiftningen. Detta har hämmat utveck­lingen i många kommuner eftersom bebyggelse och verksamheter har stoppats i strand­nära lägen. Vi måste skapa en hållbar och balanserad lagstiftning och ett krav är att den måste vara begriplig och modern.

En ny och modern lagstiftning måste trygga förutsättningarna för allemansrättens krav på tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddslagstiftningen måste ge kommunerna betydligt större möjlighet att besluta om lokala anpassningar för användning av mark- och vattenområden. Vidare måste den ge enskilda markägare större möjlighet att utvidga sin mark för verksamheter bl.a. vid landsbygdsutveckling där besöksnäringen är en viktig del. Behovet av utvidgat strandskydd behöver bedömas mer differentierat inom varje kommun och varje kom­mun måste få ett betydligt större inflytande vid beslut om strandskydd. Länsstyrelsens ansvar för strandskyddet måste flyttas till kommunerna.

 

 

Magnus Stuart (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)