Ny modell för den nationella kulturpolitiken

Motion 2013/14:Kr281 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny modell för den nationella kulturpolitiken med utgångspunkten att involvera regionerna i den nationella politiken.

Motivering

Vi behöver ett rikt kulturliv i hela landet där nya uttryck frodas, lyfts fram och tas tillvara. Kultursamverkansmodellen som nu är införd i nästan hela landet och där fördelningen av de resurser staten bidrar med till det regionala kulturlivet bestäms i samråd med regionerna är en framgång. Den har bidragit till att mobilisera kulturlivet i regionerna och lyfta fram det som är regionalt mest angeläget. Samtidigt ligger i dag mycket nationell expertis i storstäder eller i huvudstaden. Vi missar massor av talang och kreativitet ute i landet som borde komma fler till del.

Det är inte hållbart. Istället bör vi hitta en modell som gör att vi lyfter fram spetskompetens där den finns i landet. Detta bör ske i samverkan mellan regionerna och staten, en ny modell för den nationella kulturpolitiken. Det rör sig då om att bygga vidare på de tankar som gjort samverkansmodellen framgångsrik och göra en liknande modell för den nationella nivån.

Stockholm den 30 september 2013

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)