Ny slussled i Trollhättan och Lilla Edet

Motion 2018/19:2289 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tidigarelägga investeringen i en ny slussled i Trollhättan och Lilla Edet där det tas hänsyn till skredrisken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En studie av förutsättningarna för Vänersjöfarten i framtiden har genomförts av Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket, Göteborgs stad och Trafikverket. Slutsatsen av studien är att det finns två scenarier. Det första scenariot innebär att det byggs nya slussar i Trollhätte kanal, och att Sverige inför EU:s regelverk om inre vattenvägar. Då skulle Vänersjöfarten enligt utredningen kunna transportera dubbelt så mycket gods som i dag. I det andra scenariot stängs slussarna runt år 2030, då de beräknas ha gjort sitt. Konsekvensen blir då att sjötransporterna flyttas till andra transportsätt och att Vänersjöfarten läggs ner.

De slussar som är verksamma i dag byggdes för ungefär hundra år sedan och byggdes då inte för att klara vintertrafik. Trots detta har slussarna använts vinter som sommar, och att de har fungerat så länge vittnar om den höga kvalitet som dessa slussar har hållit.

Nu är dessa slussar dock slitna och behöver inom en mycket snar framtid ersättas. Renovering skulle ta flera år och är därmed inte ett rimligt alternativ, utan nya slussar behöver byggas. Eftersom allt större båtar trafikerar hav och vattenvägar skulle de nya slussarna behöva vara 110 meter långa och 17 meter breda, till skillnad från dagens 89 meter långa och 13 meter breda slussar.

Med större slussar skulle trafiken kunna öka markant. EU har tillika uttalat ambitio­nen att godstrafik i ökad utsträckning skall ske på vatten. Utan fungerande vattenvägar skulle lastbilstrafiken öka med 140000 bilar och 1700 tåg per år. Detta på ett redan ansträngt tågnät.

Dessutom är det viktigt att så mycket av transporterna som möjligt kan fortsätta gå via vatten under arbetets gång. Det gör det också helt nödvändigt att arbetet med nya slussar pågår under tiden som de gamla slussarna gör sina sista år. Detta både för att inte riskera denna stora men viktiga investering och för att säkerställa den miljömässiga aspekten som det innebär att så mycket av godset som möjligt kan transporteras via vatten. 

Regeringen fattade i maj 2018 beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. I denna plan ingår en satsning på just nya slussar i Trollhätte kanal vilket är mycket positivt. Dock är inte projektet helt ut finansierat fram till 2030. För att säkra att satsningen genomförs ordentligt behöver möjligheterna att tidigarelägga investeringen ses över. 

Till detta behöver skredsäkringsfrågan av Göta älv fogas då ökad trafik kan förmo­das påverka skredrisken. Älven behöver alltså samtidigt skredsäkras. Det ena bör inte ske utan att hänsyn också tas till det andra.

För att säkra jobb, miljö och säkerhet är det av största vikt att ersätta de snart hundra år gamla slussarna i Trollhättan, Lilla Edet och Brinkeberg med nya slussar. Regeringen bör därför se över möjligheterna att tidigarelägga investeringen i slussarna.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)