Ny tid för kultur

Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata erfarenheterna av arbetet med aspektpolitik avseende kulturens betydelse för jobb och tillväxt och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en plan för hur de kulturella och kreativa näringarna långsiktigt kan stärkas och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden långsiktigt ska kunna stärkas och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt tillvarata erfarenheterna av Skapande skola och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt tillvarata erfarenheterna av Kultur och hälsa och Kultur på recept och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt tillvarata erfarenheterna av Kultur för äldre och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en fördjupad kartläggning av skyddsvärda kyrkor kopplad till framtida kostnader och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga hur de statliga institutionernas arbete över hela landet kan stärkas och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan med förslag kring det fortsatta arbetet med jämställdhet i svensk film och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag som stärker filmens samverkan med övriga konstformer och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen inom filmområdet och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

Kulturen är en dynamisk kraft i samhället som ständigt förändras. Nya uttryck och former blandas med vårt svenska kulturarv. Alliansen vill fortsätta att bygga en modern kulturpolitik som värnar kulturens frihet och egenvärde. Armlängds avstånd skall råda mellan politik och kulturen. Under Alliansens åtta år vid makten tillfördes kulturen ytterligare 916 miljoner kronor, vilken motsvarar en tvåprocentig årlig uppräkning, trots en djup ekonomisk kris. Detta är unikt i ett internationellt perspektiv.

Kultur och demokrati hör samman. Kulturen måste tillåtas vara fri och ifrågasättande. Samhället behöver fria kulturskapare som ställer de obekväma frågorna och vågar utmana invanda föreställningar och konventioner.

Behovet att stärka de kulturella och kreativa näringarna

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser fick av alliansregeringen i uppdrag att definiera begreppet kulturella och kreativa näringar. Syftet var att skapa förutsättningar för befintligt statistisk material som i förlängningen skulle kunna användas för mätningar. I praktisk tillämpning innebär Tillväxanalys definition att i detta område räknas verksamhet som har ett kulturellt och kreativt värde inom arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, medier, idrott, mode, musik, måltid, scenkonst och upplevelsebaserat lärande. Denna analys bör följas upp. Ett nytt arbete bör påbörjas med att ta fram en plan för att långsiktigt stärka de kulturella och kreativa näringarna.

Kultur lockar människor att ta del av de olika konstnärliga projekten. Besökare av konserter, föreställningar, utställningar, festivaler och kulturmiljöer bor, äter, handlar och turistar i olika orter. Allt detta skapar jobb och tillväxt. Jobben är en central och viktig politisk fråga. Arbetet att på ett mer systematiskt sätt koppla kulturen till tillväxt och sysselsättning skall intensifieras. Framtidens kulturpolitik måste långsiktigt bygga på dessa insikter.

De kulturella och kreativa näringarna utgör ungefär fem procent av BNP. Svensk turism- och besöksnäring växer kraftigt och omsätter runt 270 miljarder kronor. Som andel av exporten uppgår turismens värde till ca 100 miljarder kronor. 160 000 människor sysselsätts inom turism- och besöksnäringen. Sedan år 2000 har turismen i Sverige nästintill fördubblats. Detta är en personalintensiv näring där många unga och utrikesfödda får sitt första jobb. Turismens och besöksnäringens förutsättningar för att växa ytterligare beror på de ekonomiska villkor som politiken förmår att sätta upp för näringen framöver. Regeringens politik med kraftigt höjda skatter på jobb och företagande är ett hårt slag mot näringen.

Att marknadsföra Sverige är annorlunda gentemot att marknadsföra enskilda produkter. Det är viktigt att förmedla en positiv bild av Sverige, oavsett om det är exportindustri, investeringar, kultur, forskningen och turism. Sverige är ett progressivt land som kännetecknas av mod, nytänkande, nyfikenhet i kombination med omtanke om både människor och miljö. Detta utmärker oss internationellt.

Kulturens del i samhällsdebatten

Kultur skall ta en större plats i den offentliga debatten. Alliansregeringens tidigare satsningar på Kultur och hälsa, Kultur för äldre och Kultur på recept innebar att diskussionen kring kulturen breddades. Regeringen bör initiera en genomgripande utvärdering av dessa tidigare satsningar och erfarenheterna från dessa bör ligga till grund för framtida inriktningsbeslut.

Skyddsvärda kyrkor

Sverige har ett tusenårigt fysiskt kulturarv i form av kyrkor. De gamla byggnaderna vittnar om ett mer än tusenårigt kristet kulturarv. Alliansen vill fortsatt värna detta arv för framtida generationer. Staten behöver ta ett helhetsgrepp över denna fråga. Initialt bör regeringen göra en fördjupad kartläggning av skyddsvärda kyrkor kopplat till en analys av framtida kostnader.

Kultur i hela landet

Det svenska kulturlivet ser olika ut över landet. Detta tog alliansregeringen fasta på i proposition 2009, ”Tid för kultur”, och innebär att vi idag har en ekonomisk fördelningsmodell som uppmuntrar mångfald och olikhet. Makt har flyttats ut till landsting och regioner. Statens ansvar är samtidigt tydliggjort genom de kulturpolitiska målen. Den regionala Kultursamverkansmodellen har satt betydande avtryck ute i landet. Myndigheten för kulturanalys pekar i sin analys på att kulturen genom modellen idag på ett nytt sätt diskuteras i en politisk kontext kopplat till regional utveckling.

Alliansen välkomnar att regeringen valt att behålla den regionala Kultursamverkansmodellen. Nu är det tid att utreda nästa steg i denna process av ökad decentralisering. Alliansen vill att de statliga institutionerna skall ta ett större ansvar för hela landet. Statens kulturråd bör ges i uppdrag att kartlägga hur detta skall kunna ske.

Svensk film

I juni 2016 underkände en riksdagsmajoritet stora delar av regeringens filmpolitiska proposition (prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik). Sju tillkännagivanden med krav på regeringen att tillsätta en ny filmutredning och åtgärda en lång rad brister. Alliansen menar vid sidan av dessa att svensk film bör fortsätta det arbete om breddning som alliansregeringen lade grund för avseende jämställdhet, samverkan med andra konstformer och långsiktig kompetensförsörjning via moderna filmutbildningar. Detta tillsammans med de sju tillkännagivandena lägger grunden för arbetet att utforma en ny och modern filmpolitik.

Olof Lavesson (M)

Per Lodenius (C)

Bengt Eliasson (L)

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)