Ny Tysklandsstrategi

Motion 2018/19:2776 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom ramen för EU-samarbetet bör intensifiera samarbetet med Tyskland och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utveckla en nationell strategi för ett utökat samarbete med Tyskland och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över insatser för att öka andelen svenskar som lär sig tyska, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kvaliteten på befintlig tyskundervisning i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av flera skäl har Sverige efter andra världskriget blivit allt mer anglosaxiskt influerat. Med Storbritanniens utträde ur EU och USA:s allt mer osäkra roll i Europa kommer Sveriges relation med Tyskland, framför allt inom EU, bli allt viktigare framöver.

Det finns många anledningar för oss svenskar att vända oss än mer mot grannen i söder och den stora tyska marknaden. Det finns ett stort intresse för Sverige hos tyskarna, det visar inte minst Tillväxtverkets statistik där den tyska turismen ligger på en fortsatt hög nivå. Enligt Visit Sweden är tyska resenärer också de som söker allra mest information om Sverige som resmål på nätet av de länder som Visit Sweden fokuserar på. Under 2017 gjorde tyskarna 1160000 turismrelaterade sökningar om Sverige, en ökning med 4procent sedan året innan. Att intresset för Sverige är högt för många tyskar visar också Visit Swedens målgruppsanalyser, där 88procent av målgruppen eller motsvarande 25,2 miljoner tyskar anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester. Detta om något borde få oss att inse den potential som finns i ett grannland med 80 miljoner invånare som verkar ha en överlag positiv bild av Sverige som besöksland.

Det är inte bara turister som färdas fram och tillbaka mellan Sverige och Tyskland, landet är de facto Sveriges viktigaste export- och importland. Handelsutbytet består främst av industrivaror, och organisationen Business Sweden ser större potential för Sveriges del. Vi är grannar med en ekonomisk stormakt och vi borde utnyttja denna möjlighet bättre. Digitalisering och tysk energiomställning erbjuder goda affärsmöjlig­heter för svenska företag. Den geografiska närheten och goda transportförbindelser ger också möjlighet för ökat handelsutbyte. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland stärks bl.a. genom de 1900 svenska dotterbolag som är etablerade i Tyskland. Därutöver är Tyskland det land som över tid investerat mest i Sverige med drygt 1300 dotterbolag representerade.

Transportprojektet FehmarnBält-förbindelsen, tunneln mellan Danmark och Tyskland, kommer tillsammans med Öresundsbron bli ytterligare en viktig länk mellan Sverige och kontinenten. Restiden mellan Malmö och Hamburg kan kortas ner till 2,5 timmar vilket innebär stora möjligheter för arbetspendling och kunskapsutbyte. Om den politiska viljan finns kommer södra Sverige och Tyskland kunna interagera på ett helt annat sätt än idag. Samverkan över gränserna kräver dock nationellt intresse och det borde därför finnas en uppdaterad och framåtsyftande svensk nationell strategi för ett utökat samarbete med Tyskland.

När den tysk-svenska handelskammaren frågade de svenska exportföretagen vad som hindrade dem från att öka försäljningen till Tyskland visade sig de största anledningarna vara bristande kunskaper om affärskulturen och kommunikations­barriärer. Detta bekräftas av Business Sweden som menar att avsaknaden av tyska språkkunskaper hos unga svenskar är den enskilt största utmaningen för svenska företag i Tyskland. Det finns även många lediga lärlingsplatser i norra Tyskland som alla EU-medborgare kan söka. Det gör också många polacker, danskar och spanjorer. Intresset från svenska ungdomar är däremot svalt.

Med anledning av detta är det oroväckande att antalet elever i Sverige som lär sig tyska i skolan minskat dramatiskt. Därför behöver regeringen se över vilka insatser som krävs för att stimulera fler elever att studera tyska samt se över nivån på befintlig undervisning i tyska. Här finns det all anledning att snegla på Norge som med en tydlig Tysklandsstrategi, som berör bland annat handel, forskning och kultur, lyckats vända trenden och där antalet elever som väljer tyska har ökat. Den tysk-norska handels­kammaren rapporterar också att intresset från norska bolag och organisationer för den tyska marknaden ökat sedan strategin sjösattes. Förhoppningsvis kan en liknande strategi från svenskt håll bidra till positiva framsteg med ökade tyskkunskaper, ökade forsknings- och lärlingsutbyten och till att fler företag nyttjar potentialen på den stora tyska marknaden.

Låt en ny strategi bli startskottet för en vitaliserad och fördjupad relation mellan Tyskland och Sverige. De band som knyts mellan våra länder kommer ha stor betydelse för framtiden.

Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)