Nya bullerregler för ökat bostadsbyggande

Motion 2021/22:2633 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram nya bullerregler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns många skäl till att människor vill bo nära kollektivtrafik och i tätbebyggda områden. Det kan handla om närhet till arbetet men också en möjlighet att klara sig utan bil.

I Stockholm, men även i andra delar av Sverige, begränsar de bullerregler som idag gäller möjligheten att bygga bostäder i tätbebyggda områden.

Bullerreglerna behöver förändras. Idag går det med modern byggteknik att nå goda ljudnivåer inomhus även i bostäder som ligger nära bullerkällor som tågstationer eller vägar. Nya bullerregler behöver ta hänsyn till de nya tekniker som finns för att begränsa bullers påverkan på inomhusmiljön.

Enligt en undersökning som dåvarande SKL gjort anser 72% av kommunerna att bullerreglerna hindrar bostadsbyggande. Undersökningen gjordes 2013 och en del förändringar har gjorts sedan dess men det är inte tillräckligt.

Inte minst i Stockholmsområdet är behovet av nya bostäder mycket stort, de hinder som kan undanröjas bör undanröjas och där är bullerregler ett hinder som går att förändra utan att inomhusmiljön blir oacceptabel.

Gränsvärdena för buller bör till exempel ytterligare kunna höjas. Källan till bullret bör spela mindre roll genom att alla typer av buller jämställs. Boverket bör få det samlade ansvaret för regelverken kring buller, och olika modeller bör utredas för hur byggnation i bullerutsatta miljöer kan möjliggöras. Lagstiftningen kring buller bör i större utsträckning utgå från genomsnittliga ljudnivåer istället för maximala värden vid begränsade tidpunkter.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)