Nya gröna jobb

Motion 2009/10:N469 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nya gröna jobb.

Motivering

Sverige har kommit längre än många andra länder i arbetet för att ställa om samhället i en mer ekologiskt hållbar riktning. Det finns en stark gemensam vilja hos flera aktörer att motverka den oroande globala utvecklingen med bland annat ökad uppvärmning, som leder till klimatförändringar.

Centrala aktörer i detta framåtsyftande arbete är den svenska miljöteknikbranschen, där svenska företag finns i framkant och svenska lösningar efterfrågas utomlands. De riktigt stora framtida exportmöjligheterna finns inom områdena förnyelsebar energi och energieffektivisering. Här har Sverige hög kompetens, och efterfrågan av miljöteknik på världsmarknaden är större än någonsin. Möjligheterna för svenska företag att växa och exportera är därmed mycket stora.

Framtiden finns i de gröna näringarna och vi socialdemokrater vill uppmuntra entreprenörskap och stärka förnyelsen bland dessa företag, då dagens små uppfinningsrika företag kan vara morgondagens jättar. Företagarpolitiken måste göra det lättare att driva företag och förbättra förutsättningarna för företag som vill växa.

Här finns stor potential för framväxten av nya gröna jobb om dessa företag får rätt förutsättningar att utvecklas. De mindre företagens satsningar på forskning och utveckling behöver stärkas eftersom många idag saknar det kunnande som krävs för att ta till sig nya forskningsrön. Industriforskningen behöver stärkas som länk mellan högskolor, universitet och de mindre företagen. Samverkan stärker svenskt näringsliv på världsmarknaden.

Enligt Exportrådet växer världsmarknaden för miljöteknik med mellan 5 och 20 procent per år och uppskattas omsätta 6 000 miljarder kronor år 2010.

Det finns dock hinder och risker för hur exporten av miljöteknik kan komma att utvecklas. Ett problem är bristen på stora företag. En stor andel av svenska miljöteknikföretag har färre än 50 anställda. Att klara konkurrensen i stora och tunga internationella upphandlingar begränsas av de svenska företagens storlek och därmed möjlighet till ekonomisk uthållighet i en sådan process.

Mot denna bakgrund finns det all anledning för staten att förstärka Exportrådets, Vinnovas och Nuteks insatser till att skapa reella möjligheter för svenska miljöteknikföretag att expandera.

Stockholm den 5 oktober 2009

Matilda Ernkrans (s)

Fredrik Olovsson (s)

Pia Nilsson (s)

Sonia Karlsson (s)

Tone Tingsgård (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)