Nya medel för slussarna i Trollhättan

Motion 2018/19:1 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslå statliga medel för nya slussar i Göta älv Trollhättan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Slussarna belägna vid Trollhättan, Göta älv, är byggda 1916 och måste bytas ut om slussverksamheten skall fortsätta efter 2030 enligt Trafikverket. En avveckling av slussverksamheten skulle få stora negativa konsekvenser för både näringsliv och turismen. Arbetstillfällen skulle försvinna och tillväxten hämmas om inte slussarna byts ut inom rimlig tid. Dessutom skulle negativa miljömässiga effekter uppstå om trafiken flyttas från Göta älv till landtransporter. Staten måste gå in med tillräckliga medel för att säkerställa att nya slussar byggs och att den vattenburna trafiken säkerställs även i framtiden.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-09-24 Granskad: 2018-09-25 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)