Nyttjande av annan persons identitet

Motion 1997/98:Ju705 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Personnumret är allmänt vedertaget som bekräftelse på en individs identitet, på gott och ont. I alla sammanhang frågas efter de tio siffrorna i personnumret och redan på lågstadiet är barnen medvetna om sin personliga kod. I sjukvården måste man legitimera sig för att ingen förväxling ska göras vid medicinska behandlingar och vid utskrivning av recept.

Att medvetet använda sig av annan persons identitet borde självklart betraktas som en brottslig handling. Så är dock inte fallet, utan det är endast handlingar i samband med utnyttjandet som anses vara kriminella. Exempel finns där oskyldiga människor försatts i en mycket svår situation och måst ägna mycket tid och pengar åt att reda ut problem på grund av att någon annan stulit deras personnummer. Naturligt vore att utnyttjande av annans identitet ansågs vara en kriminell handling.

Den nu gällande lagstiftningen ger ett visst, men inte ett direkt skydd mot att någon obehörigt utnyttjar annans identitet. I Personnummerutredningens betänkande, SOU 1994:63 Personnummer – integritet och effektivitet, föreslås att obehörigt utnyttjande av annans identitet ska vara straffbelagt, om utnyttjandet innebär fara för personförväxlingar. Enligt förslaget ska bestämmelsen föras in i brottsbalken.

Datainspektionen har i den nämnda utredningen anfört att ett obehörigt utnyttjande kan förorsaka den drabbade stor skada och mycket obehag. Den drabbade kan komma ett registreras med besvärande uppgifter i en mängd register. Spridningen av uppgifter medför också att det blir svårt att åstadkomma rättelse i alla register. De oriktiga registreringarna kan också komma att drabba andra än den vars identitet utnyttjas, exempelvis genom att de oriktiga uppgifterna läggs till grund för beslut.

Det är vårt ansvar att registrera och åtgärda de problem som uppstår i vårt föränderliga samhälle. Det kan vara svårt att förutspå utvecklingen i framtiden men det är inget skäl att bortse från de problem som faktiskt existerar idag. Kristdemokraterna anser, i likhet med Personnummer­utredningen, att det finns flera skäl som talar för att ett beteende som innebär att en person obehörigt utnyttjar annans identitet bör kriminaliseras och föras in i brottsbalken. Den vars identitet utnyttjas måste skyddas för skada som kan uppstå genom förväxling med annan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen i enlighet med Personnummerutredningens förslag beslutar om sådan ändring i brottsbalken att ett beteende som innebär att en person obehörigt utnyttjar annans identitet kriminaliseras.

Stockholm den 17 september 1997

Rolf Åbjörnsson (kd)

Åke Carnerö (kd)

Inger Davidson (kd)

Holger Gustafsson (kd)

Ingrid Näslund (kd)

Chatrine Pålsson (kd)

Fanny Rizell (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)