Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan

Motion 2018/19:968 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda nyttoeffekterna av en upprustad bohusbana på kort och lång sikt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dubbelspårig Bohusbana mellan Göteborg och Uddevalla skulle ge en daglig tidsvinst på 60 minuter för studerande och arbetspendlare att investera i livspusslet.

Men miljövinsten är ännu större än tidsvinsten, om de vore mätbart jämförbara, eftersom fler skulle välja tåget istället för bilen.

En upprustning av Bohusbanan medför inte bara kortare restid och bättre säkerhet längs järnvägen – investeringen skapar värden för regionen och därmed för hela Sveriges BNP.

De samhällsekonomiska nyttorna förväntas uppgå till 21 miljarder kronor, varav 17 miljarder direkt kan härledas till kortare restider.

Den uppskattade investeringskostnaden för en dubbelspårig Bohusbana ligger runt 19 miljarder kronor och för varje miljard som satsas på Bohusbanan skapas 1100 nya årsarbeten.

Samhällsnyttan visar sig i kortare restider, ökad produktivitet, högre sysselsättning, ökade fastighetsvärden och ökade inkomster vilket ger mer välfärd.

En bättre infrastruktur understödjer även tillväxten, konkurrenskraften, kvalitén och innovationsförmågan i Bohusläns och Dalslands alla små och medelstora turism- och upplevelseföretag som därmed ges bättre möjligheter att bedriva näringsverksamhet året runt.

Med dubbelspår från Munkedal som är en geografiskt riktig knytpunkt för norra Bohuslän och västra Dalsland och därmed en strategisk viktig knutpunkt från hjul till räls och med en restid på 40 minuter mellan Göteborg och Uddevalla, skapas sammantaget på sikt en större, gemensam och robust arbetsmarknadsregion med direkt närhet till Osloregionens tillväxtområde.

All erfarenhet visar att stora arbetsmarknadsregioner klarar sig bättre än små, inte minst vid konjunktursvängningar, vilket är extra viktigt för tryggheten i ett litet exportberoende land som Sverige.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)