Obeställd reklam

Motion 2002/03:L231 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i marknadsföringslagen innebärande att marknadsföring via elektronisk post skall kräva konsumentens aktiva samtycke.

Motivering

För många datoranvändare har massutskick av elektronisk skräpreklam blivit alltmer besvärande. I fråga om elektronisk post får mottagaren kostnaden och besväret att koppla upp sig på modem för att hämta elektroniska posten, och när så skett tar den motsvarande utrymme i hårddisken. Konsumenten får på grund härav lägga ner tid på att radera marknadsföring som han eller hon kanske inte vill ha.

I prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m. valde regeringen att inte föreslå en s.k. opt-in-lösning som innebär att konsumenten måste ge sitt samtycke via elektronisk post, textmeddelanden som tas emot i mobiltelefon och telefon. I stället gav regeringen Konsumentverket i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett nationellt s.k. spärregister för e-postreklam dit fysiska personer kan anmäla om de inte vill ha reklam via elektronisk post.

I Konsumentverkets rapport 2000:21 ”Spärregister för e-postreklam” konstaterar verket att det inte är möjligt att inrätta ett effektivt spärregister som i längden har konsumenternas förtroende. Verket anför vidare att från konsumentsynpunkt är det inte tillfyllest att obeställd e-postreklam tillåts samtidigt som ett effektivt spärregister saknas. Därför föreslår Konsumentverket att regeringen bör överväga en lagstiftning som bygger på opt-in. Vänsterpartiet stöder Konsumentverkets ställningstagande i denna fråga.

Frågan om att ändra marknadsföringslagen har avstyrkts med hänvisning till det pågående lagstiftningsarbetet på EU-nivå. Inriktningen på regeringens arbete synes ligga i linje med vad vi påtalar i motionen (se 2001/02:LU28 och 2001/02:LU16). Vänsterpartiet anser därför att det inte finns några bärande skäl för regeringen att inte genomföra lagändringar på nationell nivå. Tyskland, Italien, Österrike och Finland är EU-medlemsstater och de har valt opt-in-lösning. Vänsterpartiet yrkar därför att riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i marknadsföringslagen innebärande att marknadsföring via elektronisk post ska kräva konsumentens aktiva samtycke.

Stockholm den 15 oktober 2002

Tasso Stafilidis (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Rossana Valeria D (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)