med anledning av prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag

Motion 2008/09:kd121 av Otto von Arnold (kd)

av Otto von Arnold (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om förändring av 25 kap. 11 § i regeringens förslag till Offentlighets- och sekretesslag enligt vad som i motionen anförs.

Motivering

Patientnämndens sekretess

Patientnämnden är en opartisk och fristående instans, som ska utifrån synpunkter och klagomål, stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter. En kommun som ingår i ett landsting får överlåta patientnämndsuppgifterna till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta. Detta har de flesta kommuner gjort, så i de flesta landsting finns det endast en patientnämnd. För att patientnämnden ska kunna vara fristående och även opartisk på ett trovärdigt sätt krävs det att det finns sekretess mellan patientnämnden och sjukvårdsinrättningar.

Det har alltid förelegat sekretess mellan patientnämnden och olika vårdinrättningar eftersom de är olika myndigheter och det har varit den starkare sekretessen med det omvända skaderekvisitet, vilket innebär att sekretess är huvudregel. Patientnämndens sekretess och sekretessen inom den allmänna hälso- och sjukvården regleras i dag i 7 kapitlet 1 c § sekretesslagen (1980:100). Vid införandet av patientdatalagen (2008:355) den 1 juli 2008 har man gjort en olycklig ändring i 7 kapitlet 1 c §, 6 stycket sekretesslagen(se SFS 2008:356), som innebär att patientnämnden inte har någon sekretess mot allmänna vårdinrättningar som man tidigare hade. Om man läser förarbetena till patientdatalagen ser man att det inte var lagstiftarens åtanke att ta bort sekretessen mellan patientnämnd och allmänna vårdinrättningar (prop. 2007/08:126). Patientnämnderna diskuteras inte i förarbetena utan det är sekretessen mellan olika vårdinrättningar inom ett landsting som man har haft i åtanke vid lagändringen.

Patienter som vänder sig till patientnämnden måste vara säkra på att det de uppger till nämnden inte förs vidare till vården, utan deras samtycke. Vidare ska inte vårdinrättningar kunna få information om vilka patienter som har anmält till patientnämnden, utan att patienten har gett sitt samtycke. Eftersom det är viktigt att det finns sekretess med omvänt skaderekvisit mellan patientnämnd och vårdinrättningar för att inte förstöra patienternas förtroende till patientnämnden bör man ändra i den föreslagna offentlighets- och sekretesslagen.

Ändringen behöver göras i den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kapitlet 11 §, som motsvarar dagens 7 kapitlet 1 c § 6 stycket sekretesslagen, så att man går tillbaka till vad som tidigare gällde innan ovan nämnda lagändring. I enlighet med det ovan sagda bör 25 kapitlet 11 § offentlighets- och sekretesslagen ändras så att man inte hänvisar till 4 § och patientnämndens sekretess i punkterna 1, 2 och 3. Dessa sekretessbrytande bestämmelser i 25 kapitlet 11 § ska bara gälla sekretessen i 1 § (sekretess för hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet) och hänvisning ska endast göras dit i dessa punkter.

I proposition 2008/09:150 ser 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen ut enligt följande:

Sekretessbrytande bestämmelser.

11 § Sekretessen enligt 1 eller 4 § hindrar inte att uppgift lämnas.

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun.

2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § i ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting.

3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355).

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen.

5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning och framställning av statistik eller för administration på verk-samhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller.

6. till en enskild enligt vad som föreskrivsi.

  • lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål

  • lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

  • smittskyddslagen (2004:168)

  • 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

  • lagen (2006:496) om blodsäkerhet, eller

  • lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

Hänvisningen till 4 § ska strykas i första och andra punkterna för att återgå till den sekretess som patientnämnden alltid har haft innan ändringen gjordes efter patientdatalagen. Som sagts här ovan så var det aldrig meningen att sekretessen skulle hävas mellan sjukvården och patientnämnden. Att detta var ett misstag förstår man än mer när man ser hänvisningen till 4 § i tredje punkten. Patientnämnden kan enligt patientdatalagen inte ingå i en sammanhållen journalföring. Detta framgår klart av patientdatalagen och dess förarbeten. Det är då ologiskt att så som man gör i tredje punkten hänvisa till patientnämnden och dess 4 § när man pratar om sammanhållen journalföring i patientdatalagen. Således ska även hänvisningen till 4 § i tredje punkten strykas.

Stockholm den 3 april 2009

Otto von Arnold (kd)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Följdmotion Tilldelat:

Händelser

Inlämning: 2009-04-06 Utgår: 2009-04-15
Yrkanden (1)