Ojämlikheter inom cancervården

Motion 2021/22:3458 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur man tar fram en långsiktig strategi för hur man ska motverka ojämlikheterna för cancerpatienter och hur tillsynen av cancervården kan stärkas upp för att uppnå jämlikhet mellan regionerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige har en nationell cancerstrategi som ska utgöra grunden för arbetet med att utveckla cancervården. Strategin ska inte bara bidra till en sammanhållen kedja av vårdinsatser, utan också bidra till kunskapshöjning inom svensk cancervård. Den palliativa vården är en viktig del i strategin.

God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar:

  1. Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro.
  2. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov.
  3. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal oavsett huvudman.
  4. Att närstående får tillräckligt stöd eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.

Tyvärr har det visat sig genom Svenska palliativregistret, att tillgången på specialistvård inom området palliativ vård, skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Detta trots att regeringen satsat (sedan 2017 har regeringen investerat ca 90 miljoner kronor årligen) på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. Till det förnyas också överenskommelserna mellan staten och SKR-Sveriges Kommuner och regioner, gällande en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider, årligen. Vilken omfattar 447 mkr och där palliativ vård ingår.

Med tanke på de fortsatta ojämlikheterna krävs åtgärder för att all invånare i Sverige men framförallt de svårast sjuka, ska ha tillgång till den bästa vården i rätt tid oavsett vart man bor. Att regeringen tillsätter en utredning om hur man tar fram en långsiktig strategi för hur man ska motverka ojämlikheterna inom specialistsjukvården för cancerpatienter. Utredningen ska också innefatta hur man ska stärka upp tillsynen av att cancervården är jämlik regionerna sinsemellan. Utredningen ska präglas av ett systemperspektiv och konsekvensanalyser. Hur påverkas cancervården ekonomisk samt ur ett patient- och anhörigperspektiv vilka risker utsätts patienten för, genom ojämlik cancervård.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Sofia Westergren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)