Öka andelen byggande i trä

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I British Columbia i Kanada har man beslutat om en ”Wood first Act” – en princip om att vid byggande i offentlig regi ska trä väljas i första hand. Att bygga bostäder i trä ger många positiva konsekvenser. Det är klimatsmart, det skapar jobb på landsbygden och det går fort.

Befolkningen i Sverige växer fort och vi har nu passerat 10 miljoner invånare. Samtidigt lider vi av en akut bostadsbrist och väntetiderna på bostäder i många delar av landet är fortfarande långa. Den S-ledda regeringen fick fart på byggandet, efter att Alliansen negligerat bostadsbyggandet under sina två mandatperioder.

Under senare år har klimatforskarna insett att byggprocessen står för en betydligt större del av klimatutsläppen än vad som tidigare trotts. Det räcker inte att titta på hur mycket energi ett färdigbyggt hus förbrukar utan det är väsentligt att även studera klimatutsläppen från byggprocessen. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien står byggprocessen för minst 50 procent av koldioxidutsläppen sett under en byggnads tid. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien beräknade att byggandet av hus, kontor och fastigheter år 2012 orsakade ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som halva den svenska personbilsparken. Om koldioxidutsläppen var höga då är de högre idag eftersom det byggs dubbelt så mycket jämfört med år 2012.

Modernt, industriellt byggande i trä är klimatsmart. Stora delar av byggprocessen utförs i en fabrik och byggtiderna förkortas betydligt. Bostaden är vid leverans så nära sin färdigställandegrad som möjligt. Att industriellt byggande i trä är kostnadseffektivt syns bland annat eftersom träbyggnadstekniken är helt dominerande när det gäller byggande av studentbostäder.

Genom att öka byggandet i trä kan tillverkningen av bostäderna ske nära råvaran, och på så sätt skapa fler jobb på landsbygden, inte minst i Jämtland. Det är inte bara klimatsmart att bygga bostäder i trä, det är också ett sätt att skapa fler jobb i hela landet.

Vi behöver ställa om för klimatets skull. Ett sätt är att fokusera på ett hållbart bostadsbyggande – ett byggande i trä. Det är hög tid att nyttja vår fantastiska resurs, skogens gröna guld, på bästa sätt.

Regeringens antagna träbyggnadsstrategi innehåller viktiga insatsområden för att utveckla ett industriellt byggande i trä. Förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetenshöjning, forskning och utveckling samt innovation och exportfrämjande insatser. Det är nödvändigt att dessa insatsområden fortsatt prioriteras.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)