Öka bostadsbyggandet

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S)

av Håkan Bergman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka bostadsbyggandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brist på bostäder finns nu i närmare 250 av landets 290 kommuner. Endast tre kommuner anger att man har ett överskott. Boverket uppger att de närmaste tio åren behöver det byggas närmare 700 000 bostäder i Sverige.

Regeringen genomför nu flera insatser för att öka byggandet av framför allt mindre hyresrätter och studentlägenheter. I budgetpropositionen för 2016 avsattes medel till ett investeringsstöd som ett svar på kraven på hyresrätter med överkomliga hyror. Arbetet med att förenkla regelverken, förkorta tiden från plan till färdiga bostäder, öka byggkapaciteten och översyn av finansiering är andra delar i arbetet för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Men det behövs mer.

De kommunägda bostadsföretagen, som finns i alla delar av Sverige, har i ett historiskt perspektiv varit en viktig aktör för att öka bostadsbyggandet. Det kan dessa företag även vara i framtiden men då måste också deras roll i bostadsförsörjningen förtydligas.

I januari 2011 trädde den s k allbolagen i kraft för de allmännyttiga bostadsföretagen vilket innebar en förändrad roll. Lagen slår fast att företagen ska verka i ett allmännyttigt syfte och samtidigt agera i enlighet med affärsmässiga principer. I praktiken innebär det att ”samhällsansvaret” ska balanseras mot avkastningskrav samt redovisningsregler och nedskrivningar enligt marknadsmässiga principer.

Denna förändring, tillsammans med kostnadsutvecklingen för byggande, har begränsat möjligheterna, framförallt för de mindre och medelstora allmännyttiga och kommunägda bostadsföretagen, att bygga nya bostäder.

Det finns därför all anledning att, utifrån dagens bostadsbyggnadsbehov över hela Sverige, se över nuvarande lagstiftning och regelverk för de allmännyttiga, kommunägda bostadsföretagen.

Riksdagen bör därför för regeringen tillkännage vad som anförs i motionen.

 

 

Håkan Bergman (S)

 

Eva-Lena Jansson (S)

Lennart Axelsson (S)

Matilda Ernkrans (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)